загрузка...

Економіка АПК

Економіка АПК

Журнал “Економіка АПК” – єдиний друкований орган в галузі аграрної економіки країни, який узагальнює складні соціально-економічні процеси, які відбуваються в демократичному державотворенні.

Журнал входить до переліку наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень у галузі економіки. У журналі виділені рубрики за замістовим характером: проблеми аграрної реформи та особливості її здійснення, формування й розвиток аграрного ринку, фінансові проблеми та особливості кредитування сільськогосподарських формувань, соціально-економічна перебудова на селі, досвід зарубіжних країн у галузі розвитку агропромислового комплексу та інші.

Авторами публікацій є керівники державних управлінських органів України, фахівці сільськогосподарських виробничих формувань, науковці, докторанти та аспіранти.

Електронна адреса редакції журналу "Економіка АПК": [email protected]


Економіка АПК » 2009 » № 2
Змicт

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку
Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки 3
Месель-Веселяк В.Я. Ефективність енергетичного самозабезпечення сільського господарства 10
Амбросов В.Я., Онегіна В.М. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ 15
Шебаніна О.В. Короткова О.В. Агропромислова інтеграція як важливий напрям конкурентоспроможного розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу 25
Микитенко І.А. Аграрний сектор України за умов становлення нової соціально-економічної системи — глобалізму 29
Нестерчук Ю.О. Регіональні масштаби внутрішньо-господарської аграрно-промислової інтеграції 36
Покотилова В.І. Ефективність управління інноваційними процесами 42
Цимбал В.О. Кооперативні принципи Андрія Палія 46
Манзій І.Б. Про показники продовольчої безпеки країни 51
Блоха А.В. Поліпшення забезпечення матеріально-технічними ресурсами аграрного виробництва 56
Кіктєв І.П., Рисін Р.О. Економічна модель взаємодії господарського суб´єкта АПК із зовнішнім середовищем 61
Стариченко Є.М. Актуальні питання макроекономічного прогнозування з використанням неструктурних моделей 64
Сорокун С.С. Еволюція кореляційного аналізу та використання його для дослідження зовнішньо-економічної діяльності підприємств АПК 68
Багрій Т.В. Збереження і відродження цукробурякового виробництва в Україні 71
Фінанси та фінансова інфраструктура
Попова В.В. Індексне оцінювання ефективності сільськогосподарського виробництва 76
Ларіна Т.В. Вплив інвестиційних чинників у розвитку агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим 82
Правдюк О.Л. Особливості фінансової політики для аграрних підприємств 84
Сулима М.І. Економічна ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах 88
Система обліку в АПК
Ніколашин А.О. Поняття електронного документообігу при бухгалтерській комп´ютерній системі 95
Мельниченко І. В. Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства: сутність і структура 98
Жураковська І.В. Облік ліцензійної діяльності на право користування сортом рослин: міжнародний та національний досвід 102
Подолянчук О.А. Вплив бухгалтерських нововведень на доходи сільськогосподарських підприємств 106
Формування і розвиток аграрного ринку
Борщ А.Г. Бюджетна підтримка аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в економіці України 111
Артиш В.І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні 117
Яворова Г.В. Ринок ріпакового насіння та олії: тенденції і перспективи 121
Арделян Д.В. Особливості розвитку світового ринку ріпаку 126
Бортник В.А. Мотиваційна складова формування кадрового потенціалу 129
Соціально-економічна перебудова села
Мальований М.І. Перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування сільського населення 136
Міненко М.А. Професійна відповідність виробничих об´єднань на сучасному етапі розвитку України 142
Критика та бібліографія
Лупенко Ю.О. Розвиток аграрної політики України 153