загрузка...

Економіка АПК

Економіка АПК

Журнал “Економіка АПК” – єдиний друкований орган в галузі аграрної економіки країни, який узагальнює складні соціально-економічні процеси, які відбуваються в демократичному державотворенні.

Журнал входить до переліку наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень у галузі економіки. У журналі виділені рубрики за замістовим характером: проблеми аграрної реформи та особливості її здійснення, формування й розвиток аграрного ринку, фінансові проблеми та особливості кредитування сільськогосподарських формувань, соціально-економічна перебудова на селі, досвід зарубіжних країн у галузі розвитку агропромислового комплексу та інші.

Авторами публікацій є керівники державних управлінських органів України, фахівці сільськогосподарських виробничих формувань, науковці, докторанти та аспіранти.

Електронна адреса редакції журналу "Економіка АПК": [email protected]


Економіка АПК » 2009 » № 1
Змicт

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку
Мельник Ю.Ф., Саблук П.Т. Агропромислове виробництво України: уроки 2008 року і шляхи забезпечення інноваційного розвитку 3
Наконечний С.І., Савіна С.С., Наконечний Т.С. До питання математичного моделювання техніко-економічних процесів АПК 16
Бакум В.В. Самоорганізація в агропромислових регіональних кластерах 21
Павлик В.П. Управління сільськогосподарським підприємством у ринкових умовах 28
Власов Д.В. Використання водних ресурсів у світі 35
Левченко Л.О. Стан та розвиток системи технічного регулювання продукції АПК в Україні 39
Дмитренко О.М. Роль стратегічного планування в діяльності сільськогосподарських підприємств 43
Кашуба Ю.П. Техніко-технологічна оснащеність сільськогосподарських підприємств у Львівському регіоні 51
Фінанси та фінансова інфраструктура
Кулаєць М.М., Бабієнко М.Ф., О.Д.Витвицька О.Д., Музика П.М., Бузовський Є.А., Скрипниченко В.А. Інновації у розвитку підприємництва в аграрній сфері 55
Чорнодон В.І. Відтворення плодоягідних насаджень як передумова ефективного функціонування галузі 64
Ільїн В.Ю. Методичні підходи до оцінки розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі Луганської області 68
Безкровний А.В. Розвиток інфляційного процесу в Україні 77
Гордина Є.М. Забезпечення фінансової безпеки при іпотечному кредитуванні в Україні 79
Формування і розвиток аграрного ринку
Остапчук А.Д., Саблук Р.П. До аналізу наукових поглядів на формування ринкових відносин 86
Колотуха С.М., Борейко І.П. Кредитування сільськогосподарських підприємств як ефективне джерело інвестиційної діяльності 89
Димов О.М. Стан і тенденції розвитку виробництва сої в ринкових умовах 97
Заюкова М.С., Веретинський О.А. Основні організаційно-економічні передумови забезпечення конкурентоспроможності виробництва рослинницької і тваринницької продукції 103
Зборовська Ю.Л. Інноваційні чинники формування експортного потенціалу переробної промисловості 107
Третяк О.М. Інституційне забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією 111
Рябченко О.О. Розвиток біржової діяльності в аграрному секторі економіки 118
Соціально-економічна перебудова села
Рябоконь В.П. Професійно-кваліфікаційна структура робочої сили на селі 124
Худолій О.В. Аграрний недержавний пенсійний фонд та його роль у розвитку земельних відносин 129
Бортник В.А. Демографічні проблеми формування кадрового потенціалу аграрних підприємств 136
Економіка агропромислового виробництва зарубіжних країн: досвід, проблеми
Щекович О.С. Використання зарубіжного досвіду державного регулювання економіки АПК в Україні 140
У наукових установах і навчальних закладах
У Всеукраїнському конгресі вчених економістів-аграрників 147
Наукове життя
Світла пам´ять Олександру Олексійовичу Сторожуку (до 85-річчя з дня народження) 149
Критика та бібліографія
Мармуль Л.О. Теоретичні засади стратегічного планування виробництва і переробки сільськогосподарської продукції 151
Губені Ю.Е. Наукове дослідження системи регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією у Польщі 152