загрузка...

Юридична Україна

Юридична Україна

Журнал є науково-практичним виданням для юристів-професіоналів й науковців, що пропонує своїм читачам розмаїття високоякісної правової інформації з усіх галузей права.

Постановою президії ВАК України від 30 червня 2004 року № 3-05/7 "Юридичну Україну" включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.

Поряд із публікацією наукових статей велику увагу журнал приділяє висвітленню практики здійснення судочинства судами загальної юрисдикції, публікуються рішення Європейського суду з прав людини, огляди всіх рішень і висновків Конституційного Суду України, докладна інформація про розглянуті Верховною Радою України законопроекти, а також  прийняті закони та анотації найважливіших правових актів, виданих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, окремими міністерствами та відомствами.


Змicт

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Лобода Ю. Плюралізація методології правової науки і проблема розмежування наукових дисциплін: до питання про дисциплінарну приналежність досліджень правової традиції у науці радянського періоду та сучасній вітчизняній правовій науці 4
Сенчук В. Правові гарантії демократизму державного ладу в Україні: проблеми теорії і практики 8
Сеньків Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти особи на українських зем- лях у законодавстві Великого князівства Литовського 15
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Магновський І. Особливості конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим 21
Похил О. Поняття і зміст конституційного права на захист своїх прав 25
Ющенко О. Недосконалість законодавства про референдум як один із основних чинників зловживання владою в процесі референдуму 30
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Фомін П. Соціально-правова сутність і зміст адміністративного нагляду міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі 36
ФІНАНСИ, ПОДАТКИ, БЮДЖЕТ
Деревчук О. Правові проблеми фінансування Міністерства внутрішніх справ України із застосуванням програмно-цільового методу 41
Дорохін Д, Правові основи участі місцевих громад у бюджетному процесі (досвід Французької Республіки) 44
Кузьменко О. Теоретико-методологічні засади визначення поняття і ознак інституту міжбюджетних відносин 50
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА
Луць В., Лапечук П., Попович Т. Правова регламентація контролю у сфері забезпечення суб´єктивних прав громадян на безпечне довкілля 54
Макода В. Право інтелектуальної власності на торговельну марку 60
Посикалюк О. До питання про об´єкт особистих немайнових прав фізичних осіб 65
Примак В. Вина як критерій визначення розміру відшкодування моральної шкоди 71
ТРУДОВЕ ПРАВО
Козуб І. Конституційне право на працю осіб зі зниженою працездатністю 77
Постригань Т. Соціальний захист працівників в період неплатоспроможності роботодавця 83
АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Кіндюк Б. Дослідження властивостей давніх природоохоронних звичаїв на прикладі лісового права 89
Пеліванова Н. Особливості правового режиму територій, пов´язаних з охороною археологічної спадщини 92
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ
Гумін О. Особливості попередження кримінальної насильницької поведінки підрозділами органів внутрішніх справ 99
Назаров В. Право особи на недоторканність житла та його обмеження у кримінальному провадженні 105
Сергеева Д. Процесуальні і криміналістичні заходи сприяння дотриманню прав особи при знятті інформації з каналів зв´язку 111
Чайка О. Суб´єкт та суб´єктивна сторона складу злочину 115
СУД І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
Назаров І. Значення принципу інстанційності для організації судової системи України та європейських країн 121
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Брацук І. Механізм імплементації норм права ЄС у національні правопорядки держав членів: загальнотеоретична характеристика 126
ОСОБИСТІСТЬ
До 85-річчя з дня народження Федора Глібовича Бурчака — видатного вченого-правознавця, академіка — засновника Академії правових наук України 132
БІБЛІОГРАФІЯ
Гуславський В., Розовський Б. Монографія з питань законодавчої реалізації кримінально-правової політики 135
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини стосовно рішення у справі «Чембер проти Росії» («Chemberv. Russia») 141