загрузка...

Юридична Україна

Юридична Україна

Журнал є науково-практичним виданням для юристів-професіоналів й науковців, що пропонує своїм читачам розмаїття високоякісної правової інформації з усіх галузей права.

Постановою президії ВАК України від 30 червня 2004 року № 3-05/7 "Юридичну Україну" включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.

Поряд із публікацією наукових статей велику увагу журнал приділяє висвітленню практики здійснення судочинства судами загальної юрисдикції, публікуються рішення Європейського суду з прав людини, огляди всіх рішень і висновків Конституційного Суду України, докладна інформація про розглянуті Верховною Радою України законопроекти, а також  прийняті закони та анотації найважливіших правових актів, виданих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, окремими міністерствами та відомствами.


Змicт

ЮРИДИЧНА ОСВІТА
Рабінович П., Дудаш Т. Практика Страсбурзького суду як навчальний предмет у системі юридичної освіти (львівський досвід) 4
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Голосніченко Д. Формування та розподіл повноважень за римським публічним правом 9
Мацькевич М. Зміна судової системи в Галичині в складі Австро-Угорщини 15
Толстенко В. Правова ідеологія в процесі формування правової культури: проблеми теорії і практики 18
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Ладигін С., Нестеренко О. Конституційно-правове регулювання інституту громадянства та проблема подвійного громадянства в Україні 25
Христенко Н. Право на недоторканність житла у різних конституціях світу 30
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Котерлін І. Тлумачення поняття захисту інформації як правової категорії 34
Курило О., Биля С. Апеляція на постанову суду про адміністративне правопорушення: перші кроки — перші проблеми 36
Муза О. Розмежування адміністративного та господарського судочинства в Україні 39
Саєнко С. Необхідність коригування конституційної формули презумпції знання закону: адміністративно-правовий аспект 44
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА
Луць В., Лапечук П., Попович Т. Якість води: порівняльний аналіз Директиви Європейського Союзу та нормативно-правових актів України 51
Примак В. Визначення кола умов та юридико-фактичної підстави відшкодування моральної шкоди 54
Чабан О. Види інвестиційних договорів (контрактів) 65
АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Лисенко Я. Аналіз доктринальних положень земельних юрисдикційних правовідносин 70
Семенець О. Правове регулювання використання природних ресурсів у сфері туризму в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 77
Сушик О. Юридична природа поняття «радіаційна безпека» 85
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ
Вакулик О. Проблеми протидії примушуванню давати показання в Україні та інших державах 90
Дудка А. Виявлення ознак вчинення злочину особами з фізичними або психічними вадами під час огляду місця події (злочину) 94
Плугатир М. Родовий об´єкт злочинів, передбачених розділом XVI Особливої частини КК України 98
Оперук В. Значення планування та версування при розслідуванні розбійних нападів на банківські установи 102
СУД І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
Назаров І. Принцип спеціалізації у побудові судової системи України та європейських країн 106
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Боднарюк І. Підстави, що виключають відповідальність за порушення норм права Європейського Союзу (практика Суду ЄС) 112
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Комюніке секретаря Європейського суду з прав людини стосовно рішення у справі «Катрамі проти Греції» («Katrami v. Greece») 119