загрузка...

Юридична Україна

Юридична Україна

Журнал є науково-практичним виданням для юристів-професіоналів й науковців, що пропонує своїм читачам розмаїття високоякісної правової інформації з усіх галузей права.

Постановою президії ВАК України від 30 червня 2004 року № 3-05/7 "Юридичну Україну" включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.

Поряд із публікацією наукових статей велику увагу журнал приділяє висвітленню практики здійснення судочинства судами загальної юрисдикції, публікуються рішення Європейського суду з прав людини, огляди всіх рішень і висновків Конституційного Суду України, докладна інформація про розглянуті Верховною Радою України законопроекти, а також  прийняті закони та анотації найважливіших правових актів, виданих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, окремими міністерствами та відомствами.


Змicт

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Мацькевич М. Концепції української автономії у складі Австро-Угорської імперії, Польщі та Росії 4
Полянський Т. Соціально-філософські інтерпретації феномена зла як методологічне підґрунтя дослідження зловживання правом 8
Цебенко С. Право на релігійну освіту в державних навчальних закладах: позиції християнських церков та практика України і Росії 14
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Мішина Н. Принципи українського конституціоналізму (на матеріалах конституційного реформування місцевого самоврядування) 21
Портнов А. Сутність правових позицій Конституційного Суду України 26
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Лебедева А. Взаємодія ОВС зі ЗМІ через призму Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» 31
Романюк Л. Передумови формування адміністративного судочинства: становлення та розвиток 35
Яфонкін А. Поняття, ознаки та склад корупційного адміністративного правопо- рушення 41
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА
Тилик Т. Правові підстави припинення житлових відносин 46
Ходико Ю. Співвідношення об´єкта цивільних правовідносин (прав) та об´єкта цивільно-правового договору 52
Якубівський І. Правові засади внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства 58
Примак В. Відшкодування моральної шкоди у контексті реалізації принципу свободи договору 64
АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Суярко М. Навколишнє природне середовище у правовідносинах забезпечення екологічної безпеки 73
Пейчев К. Окремі аспекти конкурентного набуття прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 80
Філюк П. Проблемні питання вирішення земельних спорів як наслідок реформування судово-правової системи України 83
ЕКОНОМІКА І ПРАВО
Бочарова О. Поглинання акціонерного товариства шляхом придбання контроль- ного пакету акцій 87
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ
Ігнатов О. Протидія злочинності: поняття та сутність 92
Казанцева К. Зумовленість кримінально-правової норми, що передбачає відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння 98
Митрофанов І. Кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних осіб, які вчинили злочини: поняття та система 104
Яцишин М. Поняття та складові елементи стратегії і тактики запобігання злочинам в установах виконання покарань України 111
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини стосовно рішення у справі «Адамсонс проти Латвії» («Adamsonsv.Latvia») 116
БІБЛІОГРАФІЯ
Гайдулін О. Рецензія на монографію Ф. П. Шульженка «Соціально-правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації» 118