загрузка...

Юридична Україна

Юридична Україна

Журнал є науково-практичним виданням для юристів-професіоналів й науковців, що пропонує своїм читачам розмаїття високоякісної правової інформації з усіх галузей права.

Постановою президії ВАК України від 30 червня 2004 року № 3-05/7 "Юридичну Україну" включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.

Поряд із публікацією наукових статей велику увагу журнал приділяє висвітленню практики здійснення судочинства судами загальної юрисдикції, публікуються рішення Європейського суду з прав людини, огляди всіх рішень і висновків Конституційного Суду України, докладна інформація про розглянуті Верховною Радою України законопроекти, а також  прийняті закони та анотації найважливіших правових актів, виданих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, окремими міністерствами та відомствами.


Змicт

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гончаренко О. Міжнародно-правове регулювання прав дитини в Україні 4
Зварич Р. Національна держава в контексті глобалізації 8
Сидоренко М. Чому і як необхідно підвищувати професійність підготовки юристів 12
Тарануха В. Прогалини в праві: поняття, сутність, способи їх усунення та подолання 14
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Демський Е. Особливості перегляду постанови у справі про адміністративне правопорушення 20
Кравцов А. Система принципів сучасного адміністративного права України 25
Яфонкін А. Застосування заходів адміністративного попередження у боротьбі з корупцією серед державних службовців в Україні 31
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА
Боднар Т. Правочини акціонерних товариств, щодо вчинення яких є заінтересованість 36
Майданик Р. Сучасна вітчизняна цивілістика: наукові центри, напрями, тенденції 41
Зозуляк О. Виключна правоздатність юридичних осіб як вид цивільної правоздатності 49
Климовська І. Особливості цивільно-правової відповідальності комерційного представника 52
Черешнюк В, Спадкування права участі у товаристві з обмеженою відповідальністю 58
АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Ковальчук Т., Коваленко Т., Мірошниченко А. Проблеми ефективності правового забезпечення приватизації земель в Україні 63
Пейчев К. Чи врегульовано порядок проведення земельних аукціонів? 69
ЕКОНОМІКА І ПРАВО
Джуринський В. Господарські об´єднання як учасники відносин у сфері господарювання 72
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ
Гайворонська І. Проблеми застосування примирення у справах публічного обвинувачення 77
Ігнатов О. Детермінація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ у сфері сімейно-побутових відносин 82
Ляпунова Н., Митрофанов І. Потерпілий як суб´єкт кримінальних правовідносин 87
Тихонова О. Безпосередній об´єкт злочину, передбаченого ст. 210 КК України 93
Черевко К. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика потерпілої від незаконного проведення аборту 98
СУДОЧИНСТВО
Справи зі спорів, пов´язаних із виконанням зобов´язань та відповідальністю за їх порушення 106
Застосування процесуальних норм 108
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини стосовно рішення у справі «Чембер проти Росії» («Chember v. Russia») 110