загрузка...

Юридична Україна

Юридична Україна

Журнал є науково-практичним виданням для юристів-професіоналів й науковців, що пропонує своїм читачам розмаїття високоякісної правової інформації з усіх галузей права.

Постановою президії ВАК України від 30 червня 2004 року № 3-05/7 "Юридичну Україну" включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.

Поряд із публікацією наукових статей велику увагу журнал приділяє висвітленню практики здійснення судочинства судами загальної юрисдикції, публікуються рішення Європейського суду з прав людини, огляди всіх рішень і висновків Конституційного Суду України, докладна інформація про розглянуті Верховною Радою України законопроекти, а також  прийняті закони та анотації найважливіших правових актів, виданих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, окремими міністерствами та відомствами.


Змicт

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Мацькевич М. Історична пам´ять народу та сучасне українське державотворення 4
Мищак І. Спадкове право за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.) 9
Рабінович С. Природно-правова очевидність та її юридична позитивація 15
Черкас М. Оціночна функція правової свідомості: зміст та особливості 22
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Мартинюк Р. Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку 27
ФІНАНСИ, ПОДАТКИ, БЮДЖЕТ
Ковальчук А. Незалежність Центрального банку як проблемний фактор подолання фінансової кризи (правовий контекст) 32
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА
Крупчан О., Перепелюк В. Захист приватних прав особи адміністративними судами 39
Боднар Т. Значні правочини акціонерних товариств 43
Майданик Р. Українська цивілістика: дореволюційний і радянський періоди 49
Бровченко І. Конструкція договору на користь третьої особи: проблеми застосування 56
Достдар Р. Рецепція греко-римського права в Цивільному Уложенні 0
Кузьмич О. Юридична природа прав третьої особи, на користь якої укладений договір 67
Поліщук К. Тлумачення договору побутового підряду при його укладенні 71
Яковіщук Я. Форма правочину та правові наслідки її недодержання 74
ТРУДОВЕ ПРАВО
Мірошниченко О. Проблеми правового регулювання охорони праці на сучасному етапі 78
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Шомпол О. Поняття «вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку» в контексті міжнародно-правових зобов´язань 82
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ
Шаповалов В. Складові національної безпеки: судово-фармацевтичні експертні дослідження щодо наявності причинно-наслідкових зв´язків між вживанням учасниками дорожнього руху психоактивних речовин і виникненням дорожньо-транспортних пригод 88
Звенигородський О. Правові підстави здійснення контролю та нагляду кримінально-виконавчою інспекцією за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням 94
Копетюк М. Участь законного представника неповнолітнього на досудовому слідстві 98
Яцишин М. Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право як засіб державотворення 106