загрузка...

Актуальні проблеми економіки

Актуальні проблеми економіки

Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» видає з 2000 року періодичний науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». Журнал визнаний ВАК України фаховим з економічних наук.
З моменту свого заснування журнал став сполучною ланкою між науковцями і практиками, які працюють у науково-дослідних закладах, вищій школі, економіці, державних установах України і зарубіжжя, між усіма тими, хто переймається проблемами розвитку економіки в ринкових умовах.

Журнал спрямований на наукові досілдження у галузях державного регулювання; реформування і розвитку економіки тощо. Журнал є дуже цікавим для науковців, аспірантів, студентів, фахівців національного господарства, державних службовців.

Періодичність видання – 12 раз на рік. Журнал видається українською, російською мовами, анотації – українською, російською і англійською мовами.


Змicт

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Генералова Ю. В. Методологія дослідження тенденцій економічного зростання 3
Яковенко Р. В. Місце категорій «людина» і «народонаселення» в системі сучасних соціально-економічних відносин 11
ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Кудлак В. Я. Роль соціального чинника у реформаторській діяльності М. X. Бунге 21
ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ
Артем´єва І. О. Сучасні трансформації фінансової діяльності корпорацій: західна та українська практика 26
Макаренко І. О. Механізми фінансової стабілізації машинобудівного підприємства в ринкових умовах 31
Макуцький P. Т. Особливості реформування процедури казначейського обслуговування держбюджету 38
Новикова І. В. Вплив економічних чинників на ефективність корпоративних пенсійних програм 50
Швабій К. І. Методологічні підходи до розробки Податкового кодексу України 54
Виноградов О. А. Методи аналізу конкурентоспроможності впровадження інновацій на засадах маркетингу 65
Долгополова О. В. Класифікація торгових марок і типи їхніх стратегій 74
Махнуша С. М. Методика оцінювання параметрів конкурентоспроможності торгової марки як елементу її потенціалу 80
Савчук О. А., Пляскіна А. І. Використання продуктово-маркетингової програми у формуванні асортименту харчових підприємств 87
Черчик Л. М. Маркетинг рекреаційних територій як інструмент становлення, розвитку та регулювання ринку рекреаційних ресурсів 95
СВІТОВА ЕКОНОМІКА
Будкін В. С. Сучасні тенденції регіональних змін в міжнародній торгівлі 104
Гайдуцький А. П. Міжнародні інвестиційні процеси у розв´язанні глобальної продовольчої проблеми 111
Грозна В. В. Розширення ЄС на схід. Нові виклики 122
Кириченко М. М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні 132
Шерстюк Р. В. Развитие нефтегазового комплекса Украины в условиях глобализации мирового ТЭК 140
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ
Бандуров В. В. Современное состояние черной металлургии Украины: инновационный аспект 149
Бреус С. В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України 162
Зінченко О. А. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком кар´єрів залізорудних комбінатів 170
Шнипко О. С. Науково-технічна політика та її роль в підвищенні конкурентоспроможності економіки України 178
МЕНЕДЖМЕНТ
Білорус Т. В. Сутність кадрової стратегії підприємства та методологічні засади її формування 185
Циба Т. Є. Удосконалення управління корпорацією з використанням системного аналізу 190
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
Рибалка О. В. Визначення схильності підприємства до банкрутства за допомогою нечітких нейронних мереж 199
ЕКОНОМІКА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Миргородська Л. С. Стимулювання розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення податковими важелями 208