загрузка...

Підприємництво, господарство і право

Підприємництво, господарство і право

Науково-практичний журнал, який висвітлює на своїх сторінках проблеми з господарського, цивільного, адміністративного, кримінального, трудового та інших галузей права.

Галузь науки: юридичні науки

Періодичність: 12 разів на рік


Змicт

І. Спасибо-Фатєєва Проблеми відповідальності юридичних осіб 3
Л. Крупа Содержание специального правового режима в свободных экономических зонах Украины (концептуальный поход) 7
О. Онуфрієнко Дискусійні питання визначення цінних паперів як об´єктів права 10
Б. Поляков Банкротство как институт хозяйственного права 13
Т. Киселева Защита прав хозяйствующих субъектов в третейском судопроизводстве 16
Ю. Назарова Вопросы обеспечения законных интересов предпринимателей при размещении внешней рекламы 20
М. Дутов Юридические гарантии свободного использования электронной цифровой подписи в Украине 24
С. Буга Понятие и виды смешанных перевозок грузов 27
І. Кучеренко Деякі питання спадкування частки у статутному фонді товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю 32
Р. Майданик Фідуціарні позики і кредити (цивільно-правова характеристика) 35
В. Малиновська Застереження про ускладнюючі виконання договору обставини: правові аспекти 39
В. Січевлюк Визначення суб´єктів інвестиційних договорів на реконструкцію елементів багатоквартирного жилого будинку 43
С. Піліпенко Страхові небезпеки в договорі страхування 46
О. Кривенда Деякі аспекти поняття і правової природи позикових відносин 49
А. Соловьев Наиболее общее понятие права собственности 52
В. Бобрик Свобода діяльності засобів масової інформації і право людини на приватність: пошук правового компромісу 56
Ю. Кіщак, В. Паліюк Форми захисту прав і свобод особистості в процесі земельної реформи 59
В. Коростей Подзаконные акты: реальность и перспектива 61
Л. Кінащук Поняття страхування з позиції фінансового права 63
О. Северин Купівля іноземної валюти: закон і практика 66
В. Корж Криминальные технологии совершения экономических организованных преступлений: криминалистический анализ 69
Т. Шкляр Право на судебную защиту иностранных юридических лиц в Украине как составляющая их правового статуса 74
О. Марін Вирішення питань конкуренції кримінально-правових норм про злочини у сфері господарської діяльності 79
В. Махінчук Інститут покарання: критерії визначення адекватності 82
Вдосконалення судово-медичних експертиз у справах про злочини, вчинені медичними працівниками при наданні медичної допомоги 85
Я. Ілляш Криміналістична характеристика злочинів як метод (інструментарій) розслідування 88
В. Сухонос Взаємовідносини прокуратури і органів радянської влади на місцяху 1922-1925 pp. 91
Л. Червяков Прокурорский надзор при расследовании незаконного оборота наркотических средств 94
А. Стовбчатий, Л. Осипчук Реєстраційні рахунки в системі управління державними платежами 97
Н. Ткаченко Механізм прийняття та реалізації цінового рішення 99
Н. Ткаченко Методика розрахунку оцінки фінансової стійкості підприємства 102
Н. Постолюк Модель управління витратами ремонтно-обслуговуючого виробництва автотранспортного підприємства в умовах ринкової економіки 108
А. Яновский О роли лоббирования интересов и «скупки» государства в бизнес-деятельности предприятий 111
Нюансы оформления договора по аренде нежилого помещения 113