загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2011 » № 9
Змicт

Актуальна тема номера: «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЧЕННЯ ПРО ЗЛОЧИН ТА ПОКАРАННЯ» І. Національне та зарубіжне кримінальне законодавство: загальні питання
ТАЦІЙ В. Десять років Кримінальному кодексу України: здобутки і проблеми застосування 5
НАВРОЦЬКИЙ В. Кримінальне право і кримінальне законодавство: співвідношення понять 20
АНДРУШКО П. Джерела кримінального права України: поняття, види 25
ФРІС П. Злочин і кримінальна провина: проблеми нормативного закріплення 42
ГРИЩУК В., ПАСЄКА О. Встановлення кримінальної відповідальності колективних суб’єктів у зарубіжних державах: до історії проблеми 50
II. Новітні підходи в дослідженні поняття злочину та його ознак
ПАНОВ М. Кримінальна протиправність як ознака злочину 62
II. Новітні підходи в дослідженні поняття злочину та його ознак
ФЕСЕНКО Є. Ознаки злочину та його складу в контексті підстави кримінальної відповідальності 76
ДУДОРОВ О. Специфіка юридичної помилки при вчиненні злочинів зі змішаною протиправністю 82
БЕРЗІН П. Поняття повторності та сукупності злочинів: особливості системно-структурних характеристик 92
СТРЕЛЬЦОВ Є. Проблеми встановлення соціально-правової шкоди від злочину 99
ТИХИЙ В. Поняття злочинів проти виборчих і референдних прав 107
МИСЛИВИЙ В. Удосконалення кримінально-правових норм щодо злочинів проти правосуддя 117
ВЯК К. Антитерористичні заходи за Кримінальним кодексом Республіки Польща 126
IIІ. Український закон про кримінальну відповідальність в аспекті його конституційності
ХАВРОНЮК М. Щодо розвитку кримінального права в контексті конституційної реформи 135
БОРИСОВ В., ГІЗІМЧУК С. Питання караності злочину у конституційному судочинстві (на прикладі заміни смертної кари довічним позбавленням волі) 147
ЯЦЕНКО С. Чи відповідає Конституції України інститут звільнення від кримінальної відповідальності? 158
IV. Призначення покарання як засіб реалізації функцій кримінального права
СТАШИС В. Роль та значення покарання у системі запобігання злочинності 167
МУЗИКА А., ГОРОХ О. Інститут призначення покарання: поняття і загальна характеристика 174
ХИПС С. Система покарань за кримінальним правом Республіки Польща 184
Висновки та рекомендації з актуальної теми 196
Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань вчення про злочин та покарання 197
Актуальні питання інтеграції України в європейський правовий простір
СМИРНОВА К. Європейська інтеграція України: перспектива зони вільної торгівлі з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (правові аспекти) 201
Захист прав людини і громадянина
МАЦЬКЕВИЧ М. Культурні права та свободи людини і громадянина в Україні: ціннісно-правовий аспект 208
Цивільне право
ПУЧКОВСЬКА І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов’язань 215
Адміністративне право
ПОЗНЯКОВ С. Методологія сучасного дослідження методів адміністративно-правового регулювання господарських відносин 222
Фінансове право
МОНАЄНКО А. Місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності 228
Кримінальний процес
ШУМИЛО М., ГМИРКО В. Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальному процесі 238
Порівняльне правознавство
КРЕСІН О. Питання щодо періодизації розвитку порівняльного правознавства 247
Історико-правові дослідження
РИГІНА О. Закон про усиновлення дітей 1851 року штату Массачусетс — перша спроба правового регулювання проблеми усиновлення в США 266
Дискусії та обговорення
ОНІЩИК Ю. Проблеми митного законодавства 274
ТРУШ І. Деякі питання правового регулювання організаційно-господарських відносин у сфері управління комунальною власністю міста Києва 280
НІКІТЕНКО О. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України по забезпеченню внутрішньої безпеки держави 286
Молодим правознавцям — слово
ГАЛИЦЬКИЙ І. Нормативні засади концепції формування толерантності в українському суспільстві 294
ЩЕРБИНА Є. Особливості адміністративно-правової кваліфікації порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів 303
ДМИТРУК М. Правова природа кримінального проступку 309
НЕГОДЧЕНКО Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Франції в контексті останніх законодавчих змін 315
На допомогу молодим викладачам
Лекція професора М. Панова: Вступ до курсу «Кримінальне право України» 321
Визначні юристи
Марко Ігорович Бажанов — один із фундаторів харківської школи кримінального права та процесу 343
Правова хроніка
КРЕСІН О. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання 347
Рецензії
ТИХИЙ В. Вибрані наукові праці з проблем правознавства — яскраве висвітлення творчого надбання академіка НАПрН України М. І. Панова 356
Міжнародні суди
ДРЬОМІНА-ВОЛОК Н. Міжнародна кримінальна юрисдикція і злочини jus cogens у контексті імперативізації міжнародного права 363
РАБІНОВИЧ П. Поняття кримінального правопорушення та покарання в інтерпретації Європейського суду з прав людини 377
Міжнародні стандарти у сфері судочинства
Незалежність правосуддя Основні принципи щодо незалежності правосуддя 382
Рекомендація № R (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо незалежності, ефективності та ролі суддів 387