загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2011 » № 8
Змicт

Незалежні крізь терни. Україні — 20
Інтерв’ю першого Президента України Леоніда Кравчука — журналу «Право України» 5
Актуальна тема номера Сучасні проблеми філософії права та методології правознавства І. Філософія права: наукознавчі особливості
РАБІНОВИЧ П. Філософія права: деякі «вічнозелені» наукознавчі сюжети 13
КОЗЮБРА М. Основні форми буття права та взаємовідносини між ними 21
КОЗЛОВСЬКИЙ А. Філософія права як вона є 31
МАКСИМОВ С. До питання про засади права: спроба систематизації 38
ДАМІРЛІ М. Єдність і різноманіття філософсько-правових знань (до питання про систему правової філософії) 46
ТИМОШИНА О. Стилі філософсько-правового мислення і типи праворозуміння 52
СЛИВКА С. Філософія права: методологічне осмислення 61
СТОВБА О. Право і «замовлення»: до витоку сучасного мислення права 71
ІВАКІН О. Філософія права і філософські проблеми правознавства 78
ТИТОВ В. Основні теми в новітній філософії права США 85
ІІ. Методологічні тенденції у сучасному правознавстві
ТИХОМИРОВ О. Наукознавчі проблеми рефлексії юридичної науки 92
ВАРГА Ч. Правова доктрина: методологія та онтологія 99
ЧЕСТНОВ І. Посткласична теорія права: контури нової парадигми 109
ЛИПЕНЬ С. Наступність юридичного наукового знання як методологічна проблема 115
АЛЕКСІ Р. Існування прав людини 121
ПЕТРИШИН О. Проблеми соціалізації права та соціологізації правової науки 131
ОБОРОТОВ Ю. Місцерозвиток в основі апологізації українського права 142
ЛИТВИНОВ О. Про культурологічний методологічний інструментарій у правознавстві (спроба філософсько-правових міркувань) 151
ГУСАРЄВ С. Діяльнісний підхід у структурі методології сучасного правознавства 160
БЕХРУЗ Х. Цивілізаційний підхід як методологічна основа вивчення ісламського права 167
РАБІНОВИЧ С. Суспільна мораль як предмет етики й юриспруденції 173
МАЛАХОВ В. Міф про правові цінності 180
ІІІ. Практико-регулятивні та навчально-виховні можливості філософії права
КОСТЕНКО О. Юридична освіта і правове виховання як засоби забезпечення правопорядку (щодо юридичної освіти і правового виховання «соціально-натуралістського» типу) 187
ГУДИМА Д. Деякі філософсько-правові засади обмеження свободи митецького вираження 195
КРИСЮК Ю. Сучасні філософсько-правові концепції права та правопорядку 203
БІГУН В. Ідея та здійснення права: від філософії права до філософії правосуддя 212
АРАКЕЛЯН М. Філософсько-правова характеристика інституту адвокатури в Україні 224
Висновки та рекомендації з актуальної теми 230
Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з філософії права і методології правознавства 233
Актуальні питання європейської інтеграції України
БЕРЕЗОВСЬКА І. Правові механізми інтеграції в рамках Європейського економічного простору: досвід для України 236
БІРЮКОВ О. Універсальність і територіальність процедур банкрутства у праві Європейського Союзу 245
Актуальні питання судоустрою
ФЕСЕНКО Л. Організаційно-правові аспекти функціонування спеціалізованих судових органів у країнах Європи 252
Конституційний процес в Україні: новий етап
МІРОШНИЧЕНКО Ю. Проблеми конституційно-правового регулювання реалізації принципу народного суверенітету як фундаменту народовладдя в Україні 262
НЕВІДОМИЙ В. Структурні трансформації сучасного суспільства та реформування конституційних основ української держави 274
КЛИМЕНКО О. До проблеми визначення суспільної необхідності як конституційно-правової категорії 283
Господарське право
ВІХРОВ О. Немайнові абсолютні господарські правовідносини 290
БІРЮКОВ В. Аналіз деяких спірних питань корпоративних правовідносин 296
Кримінальне право
КРАВЧУК С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення 301
Питання кримінології
ГРИШКО О. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів, вчинених щодо осіб похилого віку 309
Історико-правові дослідження
ДАРАГАНОВА Н. Історико-правовий аналіз розвитку та формування галузі цивільної авіації України 316
ТИМОШЕНКО В. Ідея прав людини у творчості Б. Кістяківського 324
Порівняльне правознавство
КРЕСІН О. Критерії при вивченні генези порівняльного правознавства 330
Молодим правознавцям — слово
ШКАРБАН В. Невідповідність юридичних обов’язків і суб’єктивних прав як перешкода у реалізації рівності та рівноправності 344
БАКАЙ М. Кримінально-правова характеристика зловживання впливом як виду злочину за міжнародними антикорупційними нормативно-правовими актами 351
ПРОЦИШЕН М. Невідповідність законопроекту Трудового кодексу України міжнародному досвіду: правовий аналіз положень, що стосуються права на страйк 360
ЛІСОВА А. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування зґвалтування 366
На допомогу молодим викладачам
Лекція професора С. Максимова: Вступ до курсу «Філософія права» 373
Визначні юристи
Богдан Кістяківський та його філософія права 387
Правова хроніка
Актуальна наукова тематика журналу «Право України» (українська, російська та англійська версії) на 2012 рік 391
МАКСИМОВ С., СТОВБА О. ХХV Всесвітній конгрес із філософії права і соціальної філософії «Право, наука, технологія» 392
ПОЛЕШКО А. Круглий стіл з питання корпоративних відносин (нотатки з круглого столу) 398
Рецензії
ТИХИЙ В., РУДЕНКО М. Охорона навколишнього природного середовища — важлива функція української держави 409
Міжнародні суди
ЗАХАРЧЕНКО Т. Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів: організаційна структура та юрисдикція 413
Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 419