загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2011 » № 7
Змicт

СВЯТОЦЬКИЙ О. Вступне слово 5
Актуальна тема номера: Європейський суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України І.Роль практики ЄСПЛ у розвитку основоположних прав людини та національного правозахисту
ЛИТВИН В. Україна й Європейський суд з прав людини: витоки та проблеми взаємодії 6
КОСТА Ж.-П. Роль національних судів та інших органів державної влади у захисті прав людини в Європі 11
КАРПАЧОВА Н. Омбудсман України та Європейський суд на захисті прав і свобод людини 16
КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю. Правові позиції Європейського суду з прав людини та вітчизняне виборче законодавство 23
ГУДИМА Д. Антропологічні сюжети у практиці Страсбурзького суду (на прикладі захисту прав «квірів») 33
МАЛАНЧУК Б. Особливості статті 3 ЄКПЛ крізь призму основних принципів тлумачення Конвенції 42
II. Проблеми застосування практики ЄСПЛ у діяльності судових органів України та виконання його рішень
БУТКЕВИЧ В. Якість закону і питання ефективності застосування рішень Європейського суду з прав людини судами України 48
ОНОПЕНКО В. Механізм захисту прав людини в Україні потребує істотного вдосконалення 64
КОВЛЕР А. Виконання рішень Європейського суду з прав людини: субсидіарність та/або «суверенна воля»? 69
ЮДКІВСЬКА Г. Деякі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні 74
ПАСЕНЮК О. Урахування практики Європейського суду з прав людини у публічному адмініструванні та судочинстві: від ідеї до втілення 80
ГАСС Ш. Невиконання і надмірно тривале виконання рішень національних судів у цивільних і адміністративних справах; відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту 83
ШЕВЧУК С. Європейський суд з прав людини та українська судова система: необхідність узгодження судової практики 88
КОВТУН Н. Практика застосування конфіскації майна з огляду на рішення Європейського суду з прав людини 93
ІІІ. Врахування практики ЄСПЛ у діяльності правоохоронних органів, адвокатури та громадських правозахисних організацій України
КАСЬКО В. Критерії ефективності розслідування фактів поганого поводження: огляд прецедентної практики Європейського суду з прав людини, зокрема у справах проти України 96
МАРТИНЕНКО О. Доступність для суспільного контролю розслідувань за фактами катувань та жорстокого поводження: актуальні завдання правоохоронних органів 104
ЗАХАРОВ Є. Роль громадських правозахисних організацій у боротьбі з катуваннями та поганим поводженням 107
СВЯТОЦЬКА В. Практика Європейського суду з прав людини у діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти 111
ТРОФІМОВА Л. Значення використання рішень Європейського суду з прав людини при вирішенні спорів вітчизняними судами та формуванні фінансово-правової культури 116
Висновки та рекомендації з актуальної теми 124
Актуальні питання європейської інтеграції України
ФЕДОРОВА А. Венеціанська комісія та Україна: правові аспекти співпраці 128
СМИРНОВА К., ФЕДОРОВА А. Часткові угоди Ради Європи 139
Загальна теорія права і держави
КУЯН І. До питання про абсолютність і обмеженість (відносність) суверенітету держави 148
Адміністративне право
ГАЛУНЬКО В., ОНИЩУК О. Правовий статус посадових осіб публічної адміністрації 0
Філософія права
ЦИМБАЛЮК М. Формування та реалізація ідеї правового суспільства у процесі розвитку інститутів народовладдя 161
Захист прав людини і громадянина
БІЛОСКУРСЬКА О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини — головний обов’язок держави 169
Господарське право і процес
АНДРУЩЕНКО І. Альянс компаній через механізм злиття і поглинання як основна форма їх інтеграції 175
ОМЕЛЬЧЕНКО А. Шляхи вдосконалення та розвитку законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність 182
КОВАЛЬ В. Аналогія закону і здійснення правосуддя у господарських справах 189
Земельне право
СИДОР В. Публічно-правові та приватноправові засади в земельному законодавстві України 197
Кримінальне право
КАРЧЕВСЬКИЙ М. Чи відповідає КК України потребам протидії злочинам у сфері використання комп’ютерної техніки? 203
Питання кримінології
КОРНЯКОВА Т. Організаційно-методичне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля 210
Кримінально-виконавче право
БАЙЛОВ А., СЕВЕРИН О. Організація навчальної діяльності як складова у виправленні засуджених до позбавлення волі 218
Історико-правові дослідження
МАЦЬКЕВИЧ М. Правоохоронні органи в ЗУНР 224
Дискусії та обговорення
ІЗАРОВА І. Містобудівне право як галузь права 229
Молодим правознавцям — слово
МУРАДОВ В. Проблеми використання відеоконференцзв’язку на сучасному етапі розвитку техніко-криміналістичного забезпечення судового розгляду кримінальних справ 235
МАКАРЕНКО А. Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання, та деякі проблеми врахування суддівського розсуду 241
На допомогу молодим викладачам
Лекція доцента С. Гончаренка: «Методика викладання положень Європейської конвенції з прав людини і прецедентного права Європейського суду з прав людини у юридичних вищих навчальних закладах» 251
Визначні юристи
Лорд Арнольд Макнейр — перший Голова Європейського суду з прав людини 269
Правова хроніка
Міжнародна конференція «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України» 270
ПОЛЕШКО А. Академічні читання з проблеми розподілу влади в епоху глобалізації 273
СКРИГОНЮК М. Пріоритети плебсології: теорія і практика (за матеріалами Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Плебсологічний вимір актуальних проблем у сфері органів місцевого самоврядування в Україні») 275
СІБІЛЬОВА Н. Науковий семінар з проблеми захисту прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві 278
ДІДЕНКО А. 26 червня — Міжнародний день захисту жертв катувань 282
Рецензії
БАУЛІН Ю. Новий перспективний напрям розвитку юридичної науки: легітимність державної влади 286
СКРИПНЮК О. Нове академічне слово у сучасній вітчизняній конституційно-правовій науці та освіті 290
Міжнародні суди
Європейський суд з прав людини 292
Конференція високого рівня про майбутнє Європейського суду з прав людини (Ізмірська декларація) 342
Судова практика
Прецедентне право Європейського суду з прав людини Справа «Демченко проти України» від 3 травня 2005 р 0