загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2011 » № 6
Змicт

Актуальна тема номера ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ I. Господарське процесуальне право: теоретичні питання
ПОДЦЕРКОВНИЙ О. Щодо зовнішнього та внутрішнього виміру поняття «господарський процес» 4
БЕЛЯНЕВИЧ О. Верховенство права і законність як принципи господарського процесуального права 13
КУБКО Є. Міжнародно-правові стандарти в господарському судочинстві (методологічні питання) 21
II. Сучасні проблеми реформування господарського судочинства
ПРИТИКА Д. Актуальні питання кодифікації господарського судочинства в Україні 29
БАЛУХ В. Судова реформа — практичне застосування новел у господарському судочинстві 43
ОСЕТИНСЬКИЙ А. Сучасна роль касаційної інстанції в умовах реформування господарського судочинства 50
ІІІ. Проблеми реалізації господарського процесуального законодавства
КАМЕНКОВ В. Судові дебати і репліки при закінченні (поновленні) розгляду справи 57
ВІННИК О. Спори, що виникають з відносин державно-приватного партнерства: проблеми підвідомчості 62
ФУРСА С. Проблеми виконання рішень господарських судів: нові механізми та відповідальність 67
ЄМЕЛЬЯНОВ А. Проблемні питання визначення статусу голови господарського суду в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 73
ПАВЛЮЧЕНКО Ю. Примусове виконання визнаної претензії 78
Актуальні питання європейської інтеграції України
МУРАВЙОВ В., СВЯТУН О. Захист прав людини в Європейському Союзі 85
СМИРНОВА К. Правові питання вільного пересування осіб у Європейському Союзі та візова політика ЄС 101
Конституційний процес в Україні: новий етап
РАБІНОВИЧ П., ГОНЧАРОВ В. Охорона Конституції України засобами конституційного судочинства 105
МАРТИНЮК Р. Нормативне визначення порядку розробки і прийняття нової Конституції України 113
БОГАШЕВА Н. Об’єднання громадян у контексті свободи об’єднання 122
Захист прав людини і громадянина
МІНЧЕНКО С. Конституційні основи дотримання та обмеження прав людини в оперативно-розшуковій діяльності 127
Актуальні питання судоустрою
ФЕСЕНКО Л. Принцип спеціалізації судів у контексті судово-правової реформи 135
Філософія права
НЕВІДОМИЙ В. Виправданість закону і правопорядку як предмет комплексних філософсько-правових досліджень 146
Цивільне право
МУЗИКА Л. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми 154
КОСТРУБА А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) 161
Господарське право
ОМЕЛЬЧЕНКО А. Місце та роль законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність в системі законодавства України 169
БАКЛАН О. Деякі питання щодо детінізації економіки та підприємництва 175
Фінансове право
ШЕРЕМЕТЬЄВА О. Правове регулювання та правове управління валютними ризиками: поняття й основні критерії розмежування 181
Питання кримінології
КОРНЯКОВА Т. Інформаційно-аналітичне та наукове забезпечення діяльності органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля 189
Дискусії та обговорення
БОБЕЧКО Н. Проведення судового слідства в апеляційному суді: суддівський угляд чи процесуальна необхідність? 198
Молодим правознавцям - слово
ДУДАРЕЦЬ Д. Ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані, та суміжні склади злочинів (проблема відмежування за допомогою причинового зв’язку) 205
КОЛОТИЛО О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення: проблемні питання 212
ПАНЧИШИН А. Владні повноваження як елемент правового статусу держави (теоретико-правовий аспект) 218
ФРОЛОВ О. Роль державних органів у забезпеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи розвитку 226
На допомогу молодим викладачам
БЕЛЯНОВИЧ О. Лекція професора О. Беляневич: Вступ до курсу «Господарське процесуальне право України» 233
Визначні юристи
Притика Дмитро Микитович — перший Голова Вищого господарського суду незалежної України 246
До 15-ї річниці прийняття Конституції України
ШАПОВАЛ В., КОРНЄЄВ А. Історія конституційного упорядкування сучасної української держави (закінчення) 249
Правова хроніка
СВЯТОЦЬКИЙ О., КРЕСІН О. VI Міжнародна школа-практикум молодих вчених-юристів «Держава у світі, що змінюється» 262
Науково-практична конференція з питання становлення господарської юрисдикції в Україні 266
ЛУКАНІНА А. Семінар з правового забезпечення розгляду справ про банкрутство у господарських судах України 270
КРЕСІН О., СИТАР І. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Компаративістські читання» 0
ДЕЙ М. Київський університет права НАН України удосконалює програму проведення наукових конференцій за кордоном 276
ПОЛЕШКО А. Міжнародна науково-практична конференція з правових проблем подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (нотатки з конференції) 280
Ювіляри
Ювілей члена-кореспондента НАПрН України А. М. Колодія 284
55-річчя члена-кореспондента НАПрН України В. В. Костицького 286
Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Н. М. Мироненко 288
Члену-кореспонденту НАН України, академіку НАПрН України О. Л. Копиленку — 50 років 289
Рецензії
ЛЕМАК В. Грунтовне дослідження теорії природного права у юридичній думці середини ХІХ — початку ХХ століть 291