загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2011 » № 5
Змicт

Актуальна тема номера ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ЗАХИСТУ I. Методологічні засади правового регулювання відносин власності
КУЗНЄЦОВА Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави 4
СУЛЕЙМЕНОВ М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав 13
МАЙДАНИК Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України 18
СПАСИБО-ФАТЄЄВА І. Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності 29
СКРЯБІН С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані 37
КОХАНОВСЬКА О. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні 52
ХАРИТОНОВ Є., ХАРИТОНОВА О. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України 60
ІІ. Захист права власності
ДЗЕРА О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України 69
ПОГРІБНИЙ С. Захист права власності на нерухоме майно: окремі питання судової практики 77
СТРЕЛЬЦОВ Є. Кримінально-правова охорона власності 87
ЛІЧМАН Л. Значення добросовісності набувача у судовій практиці у справах про захист права власності 96
ІІІ. Право власності на окремі об’єкти
ЖИЛІНКОВА І. Правове регулювання речових відносин у сім’ї: визначення концептуальних підходів 105
НОСІК В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об’єктами незавершеного будівництва приватної власності 113
СЛОБОДЯНЮК С. Особливості державної реєстрації об’єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках 123
ЄФІМЕНКО Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав 130
КОТ О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно 136
Актуальні питання європейської інтеграції України
ШПАКОВИЧ О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права 142
СМИРНОВА К. Європейська інтеграція України: актуальні питання 148
Конституційний процес в Україні: новий етап
СЕЛІВАНОВ А. Конституційна реформа в Україні: потреба наукової концепції 153
ГОЛОВАТИЙ С. Тріада європейських цінностей — верховенство права, демократія, права людини — як основа українського конституційного ладу 159
ШЕВЧУК С. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України 175
ЄЗЕРОВ А. Конфлікти у конституційно-правовій сфері: проблема найменування та визначення 187
ЖАРОВСЬКА І. Державна влада як детермінант соціального публічно-правового конфлікту 196
СЛОВСЬКА І. Верховна Рада України як суб’єкт конституційно-правової відповідальності 204
Цивільне право
БУЛЕЦА С. Вік при наданні медичної допомоги: цивільно-правовий аналіз 212
Господарське право
ОМЕЛЬЧЕНКО А. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання 218
Трудове право
ГЕТЬМАНЦЕВА Н. До питання про метод правового регулювання трудових відносин 224
Земельне право
ІЛЬКІВ Н., ІЛЬНИЦЬКИЙ О. Примусове відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності: правові проблеми 231
СИДОР В. Земельно-правова основа конституційного ладу України 242
Кримінальне право
БАГЛАЙ І. Насильство як кваліфікуюча ознака грабежу та розбою 248
Питання кримінології
КОРНЯКОВА Т. Проблеми ефективності реалізації кримінологічної запобіжної функції у природоохоронній діяльності органів прокуратури 254
Історико-правові дослідження
МАЦЬКЕВИЧ М. Судові органи в Західноукраїнській Народній Республіці (1918-1919 рр.) 262
Молодим правознавцям — слово
КОСТЕНКО О. Кримінально-правова охорона права споживача на інформацію про продукцію 268
ЗАВАЛЬНЮК І. «Розумний строк» в адміністративному процесі 275
ДУРНЄВА Ю. Щодо законодавчого врегулювання діяльності комунальних банків 280
ЧУБКО Т. Фактори розвитку права в контексті процесів глобалізації 286
КРАВЦОВ С. МКАС та державні суди: проблеми взаємодії 292
ОВЧАРЕНКО Д. Філософсько-правове розуміння моралі та її вимог до соціальних практик застосування покарання 301
Визначні юристи
Геннадій Костянтинович Матвєєв — вірний лицар цивілістики 309
До 15-ї річниці прийняття Конституції України
ШАПОВАЛ В., КОРНЄЄВ А. Історія конституційного упорядкування сучасної української держави (продовження) 313
Правова хроніка
ПОЛЕШКО А. Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем захисту права власності (нотатки з конференції) 336
ЛИТВИНЕНКО А. Лісабонський договір та відносини між Європейським Союзом і Україною (нотатки з міжнародного семінару) 340
ПОЛЕШКО А. Академічні читання з питання інституційної форми державно-приватного партнерства 342
IV Міжнародна науково-практична конференція з медичного права 344
Ювіляри
Члену-кореспонденту НАПрН України Олександру Васильовичу Дзері — 65 років 347
Рецензії
ШУМИЛО Є. Теоретичний аналіз доказування у кримінальному процесі 348
СЕЛІВАНОВ А. Суттєвий науковий внесок відомого російського конституціоналіста 352