загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2011 » № 4
Змicт

Актуальна тема номера АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ I. Адміністративне судочинство в Україні: загальні положення
БИТЯК Ю. Адміністративне судочинство як форма забезпечення верховенства права і законності 4
АВЕР’ЯНОВ В. Понятійно-термінологічні новели Кодексу адміністративного судочинства України: дискусійні проблеми 12
СТЕЦЕНКО С. Сутність адміністративного процесу: теоретичний погляд 39
КОЛОМОЄЦЬ Т., ЛЮТІКОВ П. Тлумачення оцінних понять в адміністративному судочинстві як складова вітчизняної правозастосовної практики 47
БАЗОВ В. Деякі питання конституційно-правового регулювання судової влади в Україні 53
ПИСАРЕНКО Н. Розмежування юрисдикції судів щодо вирішення справ за участю суб’єктів владних повноважень 59
ШЛОЕР Б. Принцип адекватності в європейському публічному праві та його розвиток в українському адміністративному праві 65
ІІ. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ
ПАСЕНЮК О. Спори «КРУ проти непідконтрольних установ» про стягнення незаконно одержаних коштів: проблеми юрисдикції 104
ЛУК’ЯНЕЦЬ Д. Проблеми адміністративного судочинства при вирішенні справ стосовно правомірності рішень органів місцевого самоврядування 110
ХАРИТОНОВА О. До проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності 116
ДЕЛЬЯНКУР С. Визначення поняття «стихійне лихо» у французькому законодавстві 128
Актуальні питання європейської інтеграції України
МУРАВЙОВ В., СМИРНОВА К. Європейське право: правова категорія, наука, доктрина 141
ФЕДОРОВА А. Членство України у Раді Європи: нові перспективи співробітництва 148
СМИРНОВА К. Європейська інтеграція та Україна 153
Загальна теорія права і держави
ЗАМОРСЬКА Л. До питання про визначення категорії «норма права» 159
Цивільне право і процес
МІКУЛІНА М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак 161
ГРАБАР Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури 169
Господарське право
АНДРУЩЕНКО І. Імплікація злиття і поглинання компаній в Україні 177
Кримінальне право і процес
МИТРОФАНОВ І. Сучасне кримінально-правове розуміння механізму реалізації відповідальності 184
РОЩИНА І. Умови підвищення ефективності норм кримінального права у запобіганні злочинам 191
ЯНОВСЬКА О. Правові умови реалізації засад змагальності у кримінальному судочинстві 197
Питання кримінології
КОРНЯКОВА Т. До питання форм реалізації кримінологічної запобіжної функції органів прокуратури у природоохоронній діяльності 205
Порівняльне правознавство
МОШАК Г. Кримінологічні дослідження спеціалізованих установ ФРН і України 213
Інформаційне право
БРЕЛЬ О. Персональні дані як об’єкт інформаційних правовідносин за участю суб’єктів господарювання 220
Пропозиції до законодавства
СОТУЛА В. Про деякі питання актуальності внесення змін до положень Цивільного кодексу України щодо самовільного будівництва 225
Дискусії та обговорення
СУХОНОС В. Теоретичний аналіз сучасного стану та перспективи розвитку третейського суду в Україні 233
Молодим правознавцям — слово
ІЩЕНКО О. Принципи адміністративно-територіального устрою України 238
СІРА І. Щодо правового положення експлуатуючої організації Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» та експлуатуючої організації російських атомних станцій концерну «Росенергоатом» 245
ТИХОМИРОВ О. Забезпечення інформаційної безпеки: теоретико-правовий аспект 252
ПОЛЕТИЛО К. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сполучених Штатів Америки 260
На допомогу молодим викладачам
ПИСАРЕНКО Н. Лекція доцента Н. Писаренко: Вступ до курсу «Адміністративне судочинство в Україні» 267
Визначні юристи
Пасенюк Олександр Михайлович — фундатор сучасної адміністративної юстиції України 273
До 15-ї річниці прийняття Конституції України
ШАПОВАЛ В., КОРНЄЄВ А. Історія конституційного упорядкування сучасної Української держави 275
Правова хроніка
ГОЛУБЄВА Н., ДАВИДОВА І. Міжнародна наукова конференція з проблем римського права і сучасності 291
ПОЛЕШКО А. Державний суверенітет України за умов глобалізації: конституційно-правові засади (нотатки з семінару) 294
ПОЗНЯК Е., ІЛЬЇНА Н. Круглий стіл з проблем систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України 296
Міжнародна науково-практична конференція з проблем конституційних аспектів судової реформи в Україні 0
Круглий стіл з питання розгляду справ, пов’язаних із земельними відносинами 314
Ювіляри
Академіку Володимиру Михайловичу Литвину — 55 років 315
55-річчя Віктора Івановича Татькова — Голови Вищого господарського суду України 317
70-річний ювілей талановитого педагога Безуглої Ярослави Іванівни 318
Рецензії
ЄВГРАФОВА Є. Проблеми введення в дію законів України 320
СКРИПНЮК О. Актуальне дослідження проблем захисту прав людини у сучасній вітчизняній конституціоналістиці 326