загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2011 » № 3
Змicт

Актуальна тема номера СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ I. Ефективний захист інтелектуальної власності — запорука стабільності в державі
ОРЛЮК О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи 4
КУЗНЄЦОВА Н., КОХАНОВСЬКА О. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні 21
МИРОНЕНКО Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід 30
ДОРОШЕНКО О. Ще раз про патентний суд 40
ІІ. Права інтелектуальної власності як об’єкт наукового пошуку
СТЕФАНЧУК Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) 45
КРИЖНА В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси 66
ХАРИТОНОВА О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності 66
ІІІ. Гармонізація законодавства у сфері інтелектуальної власності: проблеми і тенденції
ДІТЦ А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес 78
КАПІЦА Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності 92
МІНДРУЛ А. Значення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності у правовому регулюванні фармацевтичної сфери 101
IV. Права інтелектуальної власності як об’єкт цивільного обороту
ЛОПАТІН В. Продавці та покупці інтелектуальності власності 113
АТАМАНОВА Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього 127
ТВЕРЕЗЕНКО О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності 139
V. Економіко-правові аспекти інтелектуальної власності
БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ О. Економіко-правові проблеми забезпечення оцінки та обліку майнових прав інтелектуальної власності 149
КОВАЛЬ І. Щодо місця правовідносин з використання об’єктів промислової власності серед господарських правовідносин 158
Актуальні питання конституційної реформи
ЛАВРИНОВИЧ О. Шляхи удосконалення системи суб’єктів законодавчої ініціативи: досвід держав — учасниць ЄС та українські перспективи 167
СКРИПНЮК О., ФЕДОРЕНКО В. Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики (продовження) 175
СЛОВСЬКА І. Доцільність формування двопалатного парламенту в Україні 187
БОРДЕНЮК В. Правовий статус сільського, селищного, міського голови у контексті законодавчих ініціатив 193
Загальна теорія права і держави
КОСТРУБА А. Норми права і правоприпиняючі юридичні факти в механізмі правового регулювання 202
УЛ’ЯНОВСЬКА О. Етапи становлення та розвитку наукових поглядів на природу і роль правових фікцій 208
Філософія права
ЦИМБАЛЮК М. Суспільнобуттєва рівновага та онтологія справедливості 212
ТІМУШ І. Реформація галузей та інститутів публічного права на засадах інтегрального праворозуміння 220
Фінансове право
МОНАЄНКО А. Запобіжні заходи фінансово-процесуального примусу 228
ІВАНСЬКИЙ А. Правові фікції як прийом юридичної техніки у правовому регулюванні фінансових правовідносин 236
Інформаційне право
ТКАЧУК Т. Інформація з обмеженим доступом на підприємстві: проблеми безпеки та захисту 243
Питання кримінології
ПИВОВАРОВ В. Кримінальні банкрутства: деякі питання кримінологічних досліджень 252
Пропозиції до законодавства
ДАВИДЕНКО В., ДАВИДЕНКО В. Наукове забезпечення правоохоронної діяльності у Збройних силах України: пріоритети та перспективи 260
Дискусії та обговорення
СКОМОРОХА Л. Питання запровадження стажування кандидатів на посади суддів в Україні та міжнародний досвід 266
СЕРВЕЦЬКИЙ І., ЮРЧЕНКО О., РЕДЬКА В. Синергічний підхід до вивчення якостей криміногенної поведінки людини 277
Молодим правознавцям — слово
КУРЧИН О. Органи місцевого самоврядування та захист їх прав у відносинах, пов’язаних із розміщенням реклами 284
ВОВК І. Умови застосування аналогії у кримінальному судочинстві України 291
КОНОВАЛ О. Особливості правового режиму земель залізничного транспорту Російської Федерації 298
КОВАЛЕНКО В. Правова природа грошових ризиків та їх прояви на фінансовому ринку 304
На допомогу молодим викладачам
Лекція професора О. Харитонової: Вступ до курсу «Право інтелектуальної власності» 311
Визначні юристи
Підопригора Опанас Андронович — фундатор теорії права інтелектуальної власності в Україні 323
Правова хроніка
Указ Президента України № 224/2011 «Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї» 326
Щорічні загальні збори Національної академії правових наук України 329
Інформаційний прорив української юриспруденції до світового правового простору (нотатки з прес-конференції редакції журналу «Право України» в УНІАН) 331
XVII Міжнародна науково-практична конференція з питань інтелектуальної власності 337
ДІДЕНКО А. Дотримання прав людини в органах внутрішніх справ України (нотатки з комітетського слухання) 343
ПОЛЕШКО А. Обговорення книги з важливих правових та морально-етичних проблем 347
Ювіляри
55-річчя члена-кореспондента НАПрН України В. Журавля 349
Члену-кореспонденту НАПрН України О. Мурашину — 50 років 351
Рецензії
ВОРОНОВА Л. Актуальне дослідження конституційно-правової генези системи державної влади в Україні 353
БАСАЙ В. Щодо питання про «обмежену осудність» 357
ПРЯХИНА Т. Глубокий теоретический анализ конституционного правосудия в Украине 360
Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань інтелектуальної власності 366