загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2011 » № 2
Змicт

Актуальна тема номера: ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ I. Питання методології
ШЕМШУЧЕНКО Ю. Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права 4
ГЕТЬМАН А. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля 11
КОСТИЦЬКИЙ В. Міжнародно-правовий етичний імператив як основа теоретико-методологічного забезпечення розвитку екологічного права 20
РОЗОВСЬКИЙ Б. Екологічне право: необхідність повернення до витоків 34
МАЛИШКО М. Конституційні основи екологічного права та їх місце в екологічній правовій системі 44
ІІ. Екологічна політика: правове забезпечення формування та реалізації
БОГОЛЮБОВ С. Право та єдина державна екологічна політика в Росії 52
АНДРЕЙЦЕВ В. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави 66
БАЛЮК Г. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку 85
ДЕЖАН-ПОНС М. Територіальний та екологічний виміри забезпечення сталого розвитку, прав людини та демократії 95
ДЮПОН К. Відносини між Євросоюзом та Україною: необхідність конкретизації структури відносин у цілому та в екологічній сфері 105
ПІ. Перспективи розвитку екологічно-правового регулювання
МАЛИШЕВА Н. Екологічне право: вектори розвитку в ХХІ сторіччі 114
БОБКОВА А. Щодо правових засад планування екологічного підприємництва 124
КРАСНОВА М. Актуальні питання регулювання еколого-правових договірних відносин в Україні 132
КУЛИНИЧ П. Екологічні імперативи в системі правової охорони сільськогосподарських земель України 140
КОВАЛЬЧУК Т. Право постійного і тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту 148
КИШКО-ЄРЛІ О. Право користування відновлюваними джерелами енергії 156
ОЛІЙНИК О. Правове регулювання надання надр у користування: проблемні питання 161
Актуальні питання конституційної реформи: інститут Президента України
СКРИПНЮК О., ФЕДОРЕНКО В. Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики 168
Філософія права
МЕЛЬНИЧУК О. Право на освіту в контексті теорій праворозуміння 180
БОЧАРОВ Д. Юридичний доказ як динамічна знакова конструкція 186
Конституційне право
ЖУГАН М., МАРЧЕНКО В. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації 193
КОРНІЄНКО М. Районні у містах ради як конституційний інститут 201
БОРДЕНЮК В. Сільський, селищний, міський голова у механізмі здійснення місцевого самоврядування: конституційно-правові аспекти 208
Цивільний процес
БИЧКОВА С., ЧУЧКОВА Н. Особливості цивільної процесуальної правосуб’єктності іноземних осіб в Україні 217
Трудове право
ПРОЦЕВСЬКИЙ О. Функції трудового права в сучасних умовах господарювання 223
КЕЛЬМАН Л. Суб’єкти трудових правовідносин: проблемні питання 235
Кримінальне право
ДЕМИДОВА Л. Власність як об’єкт кримінально-правової охорони 242
Історико-правові дослідження
КІНДЮК Б. Вплив норм дореволюційного лісового права на основні положення Декрету РНК РРФСР «Про ліси» 1918 р . 249
МАЦЬКЕВИЧ М. Конституційне законодавство в ЗУНР: історико-правові аспекти 255
Порівняльне правознавство
УСТИМЕНКО В., КУЧЕР О. Конституційне забезпечення державного регулювання економіки в Китайській Народній Республіці 262
Молодим правознавцям — слово
САМБОР М. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі набувальної давності: український досвід 270
СЕМКО С. Окремі питання нормативно-правового регулювання організаційних форм роботи постійних комісій місцевих рад 278
ОНИСЬКІВ О. Загальна характеристика правового режиму земель смуг відведення залізниць 285
МИХАЙЛОВА І. Участь педагога (психолога) у кримінальному провадженні: питання теорії та практики 291
ФРОЛОВ О. Державна підтримка і гарантування місцевого самоврядування: досвід Німеччини та Франції 299
ПОЛЯНСЬКИЙ Т. Способи нормативного юридичного закріплення неприпустимості зловживання правом 307
Визначні юристи
Академік Шемшученко Юрій Сергійович — відомий правознавець, лідер української школи права навколишнього середовища 313
Правова хроніка
Призначено нового заступника головного редактора журналу «Право України» О. Кресіна 318
ГОНЧАРОВ В. Міжнародний круглий стіл з антропології права: львівська традиція 320
КРЕСІН О. Досвід і проблеми викладання порівняльного правознавства у пострадянських країнах 324
ПОЛЕШКО А. Теоретичні засади конституційного правосуддя: нова книга відомих учених (нотатки з презентації) 330
Академічні читання з питання конституційної реформи в Україні 333
Рецензії
ОНІЩЕНКО Н. Перша книга з теорії конституційного правосуддя 336
МЕЛЬНИК М. Психологічний та кримінальний аналіз поняття «обмежена осудність» 341
Бібліографія
Вибрані наукові праці з актуальної теми номера 344