загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2011 » № 1
Змicт

Актуальна тема номера: МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ПРОБЛЕМИ (від арбітражного застереження до виконання рішення)
ТАЦІЙ В. Вступне слово голови наукової ради журналу 4
СВЯТОЦЬКИЙ О. Переднє слово головного редактора журналу 6
І. Роль міжнародного комерційного арбітражу у зовнішньоекономічних зв’язках
ПОБІРЧЕНКО І. Діяльність міжнародного арбітражу в Україні та його міжнародні зв’язки 8
БЄЛОГЛАВЕК О. Правовий характер міжнародного арбітражного розгляду у торговельних справах та прояви конфліктів між правовими культурами 22
МАРМАЗОВ В., ПУШКАР П. Чи існує право на справедливий арбітражний розгляд справ, гарантований Європейською конвенцією з прав людини? 37
ЖУКОВА Г. Роль міжнародних організацій у становленні та розвитку міжнародного комерційного арбітражу: досвід Міжнародного арбітражного суду ІСС 50
ВИНОКУРОВА Л. Міжнародний комерційний арбітраж і Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»: деякі проблеми застосування 57
ІІ. Арбітражна процедура
ЛИТВИНЕНКО З. Подання позову до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України 67
ВИНОКУРОВА Л. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі 79
ЧИРИЧ О. Право міжнародного торгового арбітражу вирішувати питання щодо власної юрисдикції 97
КОМАРОВ В. Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу 108
СЛІПАЧУК Т. Практичні аспекти процесу доказування у міжнародному комерційному арбітражі 122
ІІІ. Державні суди і міжнародний арбітраж
СЕЛІВОН М. Взаємодія судової влади з міжнародним комерційним арбітражем 130
ПРИТИКА Ю. Забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі 139
КРУПЧАН О. Міжнародні стандарти категорії «публічний порядок» у сфері міжнародного комерційного арбітражу та її визначення у законодавстві та правозастосовній практиці України 150
ЗАХАРЧЕНКО Т., ТЕПЛЮК М. Визнання і виконання міжнародних арбітражних рішень в Україні: питання теорії та практики 160
Загальна теорія права і держави
УЛЬЯНОВСЬКА О. Сутність правової фікції 184
Філософія права
ЛУЦЬКИЙ І. Відмінність візантійської філософсько-правової традиції від західно-римської 188
Захист прав людини і громадянина
КАШИНЦЕВА О. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності в біоетичній доктрині 196
Конституційне право
МАРТИНЮК Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України 200
Цивільне право
БІРЮКОВ І. Межі цивільно-правового регулювання відносин, об’єктом яких є життя, здоров’я і тілесна недоторканість 209
МІКУЛІНА М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій 216
Трудове право
ТИЩЕНКО О. Проблеми правового регулювання припинення трудових відносин із державними службовцями на підставі порушення присяги 222
Питання кримінології
КОРНЯКОВА Т. Кримінологічна функція органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля 231
ГОЛОВКІН Б. Кримінологічні засоби забезпечення безпеки від корисливої насильницької злочинності та її проявів 240
Питання криміналістики
ТРЕПАК В. Щодо розслідування злочинів про хабарництво, вчинених суддями 247
ПИРІГ І. Поняття та зміст експертної діяльності органів внутрішніх справ 255
Дискусії та обговорення
БЕЗУХ О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права 263
Молодим правознавцям - слово
КОНОВАЛ О. Земельні правовідносини на залізничному транспорті України 274
ЗАПОРОЩЕНКО Н. Спосіб вчинення злочину, передбаченого статтею 317 КК України 281
БАШУК О. Правопорушення і закон. Поради античного мислителя 287
ТОКУНОВА А. Аналіз змін законодавства України щодо факторингу 294
Визначні юристи
Академік Побірченко Ігор Гаврилович — патріарх українського арбітражу 300
Правова хроніка
Національна академія правових наук України — вища дослідницька установа у галузі юриспруденції 304
ЧЕРНИХ Ю. Науково-практичний круглий стіл «Міжнародний арбітраж в Україні та світі: доктрина і практика» 313
КРЕСІН О. XVIII Міжнародний конгрес порівняльного права 318
КОЗАЧЕНКО О. Генезис публічного права: від становлення до сучасності 322
ПОЛЕШКО А. Міжнародна конференція з питань процесуальної науки (нотатки з конференції) 326
Ювіляри
80-річчя академіка НАПрН України В. Гончаренка 329
Члену-кореспонденту НАПрН України Є. Кубку — 60 років 331
Вченому-конституціоналісту, професору П. Мартиненку — 75 років 332
Рецензії
КУЧЕРЯВЕНКО М. Актуальне дослідження проблем правового статусу держави як суб’єкта фінансових правовідносин 335
ЄВГРАФОВА Є. Дослідження правової доктрини в контексті системи джерел права 337