загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2003 » № 1
Змicт

Стефанюк В Проблеми вдосконалення адміністративного права та перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні 3
До адміністративно-правової реформи
Телешун С. Окремі аспекти реформування адміністративно-територіального устрою в контексті останніх урядових пропозицій 7
Полешко А. Перспективи запровадження в Україні адміністративної юстиції (з міжнародної конференції) 10
Гуржій Т. Логіко-філософські категорії і класифікація об´єктів адміністративного делікту 12
До судово-правової реформи
Притика Д. Методологічні проблеми організації господарських судів України 17
Кривенко Л. Інституціоналізація конституційно-правової відповідальності — необхідна складова розширення та оновлення судової системи України 19
Захист прав людини і громадянина
Трагнюк О. Принцип субсидіарності за Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950 р. 24
Магновський І. Економічні гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина 28
Брижко В. Про приєднання України до Конвенції № 108 Ради Європи 33
Право, економіка, фінанси
Шаповалова О. Забезпечення розвитку територіальних господарських систем: організаційно-правові питання 37
Барбашова Н., Сгара Е. Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів 41
Судова практика
Мульченко В. Розвиток законодавства України, що забезпечує охорону правосуддя 47
Прокурорсько-слідча практика
Омельченко О. Нагляд прокурора за виявленням та усуненням причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів 51
Федченко В. Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання 54
Боротьба з корупцією та організованою злочинністю
Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності 57
Питання земельного права
Носік В. Правові питання державної землевпорядної експертизи 62
Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю 67
Пропозиції до законодавства
Грошевий Ю., Дідоренко Е., Розовський Б. Ю., Дідоренко Е., Розовський Б. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності 72
Святогор О. Застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому провадженні: окремі аспекти 77
Прилипко С. Солідарні засади у соціальному забезпеченні 82
Питання інтелектуальної власності
Тропіна О. Правові аспекти визначення кола товарів, що містять об´єкти інтелектуальної власності, у митному законодавстві 85
Проблеми криміналістики
Корж В. Способи легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих організованими групами, злочинними організаціями 89
Клименко Н. Наукове забезпечення розслідування злочинів 94
Дискусії та обговорення
Бойко В. Щодо деяких положень нового кримінальне-процесуального законодавства країни 98
Демидова Л. Кримінальна відповідальність за участь у злочинах, вчинених злочинною організацією 101
Рабінович П. Соціальне право: деякі питання загальної теорії 103
Пивоваров В., Визначення і шляхи кримінологічного вивчення фінансової злочинності 106
Чучковська А. Електронна комерція: деякі проблеми правового регулювання 110
Корчевна Л. До критики поняття «механізм правового регулювання» 116
Лихова С. Етапи розвитку законодавства про охорону виборчих прав громадян 119
Коростей В. Правові проблеми національної демократії 122
На допомогу молодому спеціалістові
Новицький І. Цивільний позов у кримінальній справі 126
Сторінки історії
Мікула О. Антинародна сутність Галицького крайового сейму 129
На міжнародно-правові теми
Гнатовський М. Концепція «європейського правового простору» в контексті проблем європейської інтеграції 132
Муфак Зияд Тамир Роль ООН у мирному розв´язанні спорів і конфліктів 134
За кордоном
Компанієць Д. Історико-правовий аспект розшукової функції у діяльності поліції 138