загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2009 » № 12
Змicт

Інститут президента в Україні
Інтерв´ю завідувача кафедри державного будівництва Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого С. Серьогіної — головному редакторові журналу «Право України», академіку О. Святоцькому 6
МЕЛЬНИЧЕНКО В., ПЛАХОТНЮК Н. Інститут президента в Україні: стан та перспективи розвитку 18
Виконавча влада в Україні
Інтерв´ю академіка Ю. Битяка — головному редакторові журналу «Право України», академіку О. Святоцькому 30
АВЕР´ЯНОВ В., ДЕРЕЦЬ В., ПУХТЕЦЬКА А. Організація виконавчої влади потребує реформування 39
Судова влада в Україні
Інтерв´ю завідувача кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук правничого факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія» М. Козюбри — головному редакторові журналу «Право України», академіку О. Святоцькому 47
ЗАКАЛЮК А., ТОМКІНА О. Належне кадрове забезпечення судової влади як неодмінна умова незалежного та доброчесного здійснення нею правосуддя 64
ПРИТИКА Д. Створення науково обґрунтованої системи правосуддя в Україні — головна мета судової реформи 71
Місцеве самоврядування в Україні
Інтерв´ю завідувача відділу правових проблем місцевого самоврядування Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України П. Любченка — головному редакторові журналу «Право України», академіку О. Святоцьком 85
ГУРАЛЬ П. Волосна територіальна громада — організаційно-правова основа самоврядування в Україні: історико-правовий аспект 101
БАТАНОВ О. Концептуальні аспекти реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні 117
ЗАЯЦЬ І. Місцеве самоврядування: генеза законодавства та політики 126
Питання теорії права і держави
ДАШКОВСЬКА О. Гендерна рівність у системі демократичних принципів організації суспільства 134
КРАВЧЕНКО С. Громадська правова свідомість як необхідний елемент побудови громадянського суспільства в Україні 140
БОБРОВНИК С. Специфіка прояву компромісу і конфлікту в межах соціальних інститутів 144
Конституційне право
КОВАЛЬЧУК В. Всенародний референдум як одна з форм легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід 151
БЄЛКІНА Ю. Роль Президента України в забезпеченні культурних прав громадян 161
Судово-правова реформа
ГЕТЬМАН-П´ЯТКОВСЬКА І. Суддівська влада: порівняльний аналіз та шляхи вирішення якісного добору кадрів 168
Державне управління
СИНКОВА О. Стандарти забезпечення підзвітності в органах виконавчої влади 176
Цивільне право і процес
СПАСИБО-ФАТЄЄВА І. Акціонерні угоди 182
ВАВЖЕНЧУК С. Підстави, порядок зміни та розірвання договору з огляду на істотну зміну обставин 191
Трудове право
КЛИМЕНЧУК Н. До питання про зміст галузевих угод 196
Екологічне право
КОРНЯКОВА Т. Охорона довкілля — важлива функція Української держави 202
Щодо проекту Кримінального процесуального кодексу України
ГРОШЕВИЙ Ю., КАПЛІНА О. Актуальні проблеми кримінально-процесуальної теорії та проект КПК України 209
Питання правового регулювання правоохоронної діяльності
ВІТИК І., КОСТЮК В. Щодо окремих правових аспектів реформування правосуб´єктності Служби безпеки України 218
Дискусії та обговорення
ЗАРЖИЦЬКИЙ О. Про необхідність створення спеціалізованих трудових судів в Україні 223
НЕЧИПОРУК С. Щодо питання про місце судової гілки влади в системі поділу влади 228
СКОМОРОХА Л. До питання актуалізації тестування при доборі суддівських кадрів 235
ЯЩУК О. Поняття адміністративної відповідальності та її особливості 242
Правова хроніка
Щорічні Загальні збори Академії правових наук України 247
КОЗАЧЕНКО О. Предмет наукової дискусії — держава і право епохи постмодерну 250
ПОЛЕШКО А. Презентація законопроекту щодо запровадження інституту присяжних виконавців (нотатки з прес-конференції) 254
Нагороди співробітникам Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (з нагоди 205-річчя) 256
Спільне засідання редакційної колегії та наукової ради журналу «Право України» 257
Визначні юристи
Пам´яті визначного вченого-правознавця Володимира Семеновича Кульчицького (до 90-річчя від дня народження) 258
Рецензії
ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ В., ГОЛІНА В. Розробка засад боротьби з рецидивною злочинністю — актуальна проблема української кримінології 261
МАРЧУК В. Теоретико-правові засади повноваження 266
ЗАМОЙСЬКИЙ І. Теоретичні та практичні основи транспортного права України 270
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2009 році 273