загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2009 » № 11
Змicт

Конституційна реформа в Україні: здобутки та перспективи
Інтерв´ю академіка В. Тація — головному редакторові журналу «Право України», професору О. Святоцькому 6
ТАЦІЙ В. Наукові засади конституційного реформування в Україні 12
ШЕМШУЧЕНКО Ю. Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні 19
До питання про владу
Інтерв´ю академіка В. Сіренка — головному редакторові журналу «Право України», професору О. Святоцькому 26
СІРЕНКО В. Деякі зауваження до питання про природу влади 46
КУЯН І. До питання про публічність і суверенність державної влади 52
Влада народу — народовладдя: основа демократичної держави
Інтерв´ю академіка О. Петришина — головному редакторові журналу «Право України», професору О. Святоцькому 58
СЕЛІВАНОВ А. Суверенітет народу і його забезпечення публічною владою 66
БАРАБАШ Ю. Установча влада Українського народу як конституційний феномен 73
Законодавча влада в Україні
Інтерв´ю академіка І. Тимченка — головному редакторові журналу «Право України», професору О. Святоцькому 81
СКРИПНЮК О. Двопалатний парламент як конституційна модель структурної організації вищого законодавчого органу влади 92
ГЕОРГІЦА А. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади 0
Загальна теорія права і держави
КУНЄВ Ю. Методологія дослідження державно-правових явищ як актуальна проблема 118
АФАНАСЬЄВ К. Щодо змісту категорії «законодавство України» 124
ЦОКУР Є. Політико-правові концепції феномену політичної влади 132
Питання трудового права
ШВЕЦЬ Н. До питання про правові наслідки участі у страйках 139
Теорія і практика сучасної кримінології
ШЕЛУХІН М. Управління кримінологічною безпекою на транспорті 145
Актуальні питання порівняльного права
КРАВЧЕНКО О. Порівняльно-правова характеристика контрабанди за кримінальним законодавством України та законодавством інших держав 152
Питання виконавчого провадження
СТАДНІК Г. Правова природа виконавчого збору: фінансово-правові аспекти 156
Дискусії та обговорення
ЯЦИШИН М. Державний департамент України з питань виконання покарань як суб´єкт нормотворчості 165
ДІДИЧ Т. Інститут погодження проекту нормативно-правового акта в системі засобів удосконалення нормопроектування 170
ВАРИЧ О. Основні засади ефективності економічних функцій держави 175
ЯНЮК Н. «Посадові» і «службові» особи у національному законодавстві: проблеми розмежування понять 180
Трибуна молодого вченого
ШТУРМАК Н. Еволюція (генеза) релігійного праворозуміння 185
ЛУКАШЕНКО А. Конституційно-правовий аналіз наукових джерел повноважень органів самоорганізації населення в Україні 190
ТОЛКАЧОВА І. Конституційний принцип єдиного громадянства 196
БОГДАН А. Щодо правових аспектів виробництва зерна в Україні порівняно з вимогами законодавства Європейського Союзу 201
ПИСАРЕНКО В. Правові аспекти формування фінансової системи місцевого самоврядування в Україні в контексті застосування міжнародних та європейських стандартів і врахування зарубіжного досвіду 207
Правова хроніка
Ювілей Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (до 205-річчя) 212
БОШИЦЬКИЙ Ю., ЧЕРНЕЦЬКА О. Сучасні проблеми правової системи України (нотатки з наукової конференції) 216
ПОЛЕШКО А. Методологічний семінар з проблем розвитку сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні (нотатки з семінару) 222
Ювіляри
Члену-кореспонденту АПрН України О. П. Коцюбі — 70 років 224
Рецензії
ПІВНЕНКО В. Монографія з проблеми взаємозв´язку оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу 226
СПАСИБО-ФАТЄЄВА І. Фундаментальне дослідження історії кодифікації цивільного законодавства 229
КОСТЕНКО О., КОПАН О., ЯРМИШ О. Багатотомне видання державного значення 0