загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2001 » № 1
Змicт

Притика Д. Роль арбітражних судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах і протидії економічним правопорушенням 8
Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні 15
Орзіх М. Міжнародна конференція з проблем конституціоналізму та конституційної юстиції 21
Мадіссон В. Онтологія приватного права 29
Климович О. Система національних засобів захисту прав людини (в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини) 34
Новаковський Л., Будзілович І., Леонець В., Юрченко А. Земельна реформа в Україні продовжується... (до 10-ї річниці) 37
Карабань В. Правове регулювання спонукання до укладення договору 42
Рябко Л. Розмежування понять позички і кредиту 45
Бондаренко І. Засоби державного регулювання господарської діяльності за участю казенних підприємств 47
Ячина А. Призначення судово-психологічної експертизи при розслідуванні справ 50
Приходько Т. Фізіологічний афект — одна з підстав визнання особи обмежено осудною 53
Бринцев В. Шляхи підвищення ефективності професійної підготовки суддів і апарату судів 55
Кудас С. Нагляд за додержанням екологічного законодавства органами місцевого самоврядування 61
Сафронов С. Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості 64
Орлов M. Правове забезпечення реалізації екологічних інтересів — основа належної охорони довкілля і розвитку економіки України 68
Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні 72
Кузніченко О. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ: її правове регулювання 77
Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання 81
Телешун С. Нові перспективи Закону про вибори народних депутатів України: версії розвитку 85
Фурса Є. Особливості спадкування за правом на обов´язкову частку 87
Тертишник В. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя 91
Шарай Л. Щодо поняття підпільної нарколабораторії 93
Шуба В. До питання про повернення державі незаконно вилученого майна 96
Галянтич М Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми 97
Перепадя О. Про відшкодування судових витрат у кримінальному процесі (порівняльний аналіз законодавства України і ФРН) 100
Куц І. Суспільна небезпечність злочинів, пов´язаних з пожежами 104
Зелінський А. Перспективи подальшого розвитку кримінології 107
Литвин Т. Можливості судово-лінгвістичної експертизи на початку XXI ст. 110
Менюк О. Формування правової культури підприємців як практична потреба 114
Рубаник В. Право і форми власності через призму входження України до європейського співтовариства: деякі замітки 117
Лихова С. Актуальні питання вдосконалення інституту екстрадиції 120
Прусс В. Прокурорський нагляд за безпекою мореплавства 124
Розовський Б. Про одну велику «неправду», або як не можна вести дискусію 127
Кондратюк С. Діяльність тимчасових органів влади в Західній Україні у вересні - грудні 1939 р. 131
Никифорак М. Фінансова прокуратура Буковини у 1867—1918 pp. 133