загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2009 » № 10
Змicт

Всеукраїнський форум учених-правознавців «ЯК ЕФЕКТИВНІШЕ ОБЛАШТУВАТИ ВЛАДУ В УКРАЇНІ»
Інтерв´ю провідних учених-правознавців головному редакторові журналу «Право України» 4
До питання форми державного правління в Україні: пошук моделі
ШАПОВАЛ В. Форма державного правління як конституційний modus vivendi сучасної держави 38
ПЕТРИШИН О., СЕРЬОГІНА С. Змішана республіканська форма державного правління: питання теорії та практики 57
СВЯТОЦЬКИЙ О. Питання пошуку оптимальної моделі форми державного правління для України 61
ГЕОРГІЦА А. Парламентарна форма державного правління: особливості та видові ознаки 67
ОРЗІХ М. Президентська республіка — різновид республіканської форми правління 72
ЧУШЕНКО В. Форма державного правління в теорії та практиці українського державотворення 78
Питання теорії права
ОНІЩЕНКО Н. Механізм розвитку національних правових систем як сукупність зовнішньоінтеграційних та внутрішньонаціональних складових 83
Питання конституційного права
ЮЩИК О. До питання методології пізнання законодавчого процесу в Україні 89
Судово-правова реформа
МОСКВИЧ Л. На шляху до реформування конституційних засад судової системи 96
Державне управління
ПАХОМОВ І., ПАХОМОВА Т. Механізми підвищення ефективності системи державної служби в нових умовах розвитку держави 102
Земельне право
КОМАРНИЦЬКИЙ В. Питання співвідношення права власності та права спеціального природокористування 111
Проблеми місцевого самоврядування
МАЙСТРЕНКО О. Податок на нерухоме майно як додаткове джерело наповнення місцевих бюджетів 118
ШАХМАТОВА Т. Застосування принципів субсидіарності та пропорційності у процесі реформування місцевих органів влади в Україні 125
Захист прав людини і громадянина
КАЛІНІЧЕНКО О. Політичні гарантії права людини на свободу світогляду і віросповідання та їх правове забезпечення за законодавством України 132
МАРТИНЕНКО О. Основні принципи реформування органів внутрішніх справ як превентивний фактор порушень прав людини 139
ІЛЬЧЕНКО І. Деякі питання застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в Україні 145
Адміністративне право
ЗАБАРНИЙ Г., МЕНІВ Л. Адміністративно-правова характеристика суб´єкта адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів 149
Питання трудового права
КОСТЮК В. Особливості правового регулювання трудової правосуб´єктності у період незалежності Української держави (1991—1996 рр.) 157
Судова експертиза
ГОНГАЛО С. Сучасні можливості судової техніко-криміналістичної експертизи документів та перспективи її розвитку 162
Пропозиції до законодавства
ХРЯПІНСЬКИЙ П. Ефективність заохочувальних кримінально-правових норм: деякі пропозиції щодо вдосконалення законодавства 170
КОЛОМОЄЦЬ Т., ЛЮТІКОВ П. Проблеми правового розмежування адміністративної та господарської юрисдикції: аналіз передумов виникнення та можливі шляхи їх вирішення 175
Дискусії та обговорення
ЛИХАЧОВ С. Національна безпека України як об´єкт державного управління 182
ЖОРНОКУЙ Ю. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій (корпоративних конфліктів) в акціонерних товариствах 190
ТИЩЕНКО О. Спірні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в суді першої інстанції 199
МІЛОВІДОВ Р., РОЗЕНФЕЛЬД Н. Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом 206
Трибуна молодого вченого
ПРОЦИШЕН М. Право на страйк, його конституційне визначення та можливості вдосконалення 211
КАЛИНОВСЬКА Т. Класифікація правових актів місцевого самоврядування 219
КРАВЧЕНКО С. Форми державного контролю за охороною та використанням земель житлової та громадської забудови в містах 225
РОСЬ Г. Закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності та презумпція невинуватості 232
ДУДЧЕНКО О. Особливості правового статусу колегій центральних органів виконавчої влади незалежної України 238
МОХОНЬКО О. Можливості реалізації принципу змагальності сторін під час затримання особи: проблеми теорії і практики 247
Історико-правові нариси
ЛУЦЬКИЙ І. Вплив християнства на правову свідомість українців у досвіді першої Української держави (Київська Русь) 254
Визнані юристи України
Визначний правознавець, який систематизував перший кодекс українського права 0
Ювіляри
70-літній ювілей академіка АПрН України В. П. Тихого 263
Академіку АПрН України О. М. Костенку — 60 років 265
Знаному вченому-правознавцеві, доктору юридичних наук, професору М. Є. Шумилу — 60 років 266