загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2010 » № 5
Змicт

Актуальна тема номера: СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РЕФОРМУВАННЯ
СІРЕНКО В. Деякі проблеми реформування судової влади в Україні 4
ОПРИШКО В. Основні засади судової реформи 14
МАЛЯРЕНКО В. Судова реформа та проблематика предмета змін 20
КУЗНЄЦОВА Н. До питання про підвищення професійної підготовки суддівських кадрів 25
СВЯТОЦЬКИЙ О. Судова влада в Україні: актуальні питання реформування 30
ПАСЕНЮК О. Судовий наказ як засіб посилення судового контролю за виконанням постанови в адміністративній справі 40
ДОЛЕЖАН В. Проблеми участі прокурора у кримінальному судочинстві в аспекті судової реформи 48
КОЛІУШКО І., КУЙБІДА Р. Пріоритети судової реформи на сучасному етапі 55
Верховенство права: доктрина та практика
ГОЛОВАТИЙ С. Верховенство права, або ж Правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки (продовження) 64
Загальна теорія права і держави
ЄВГРАФОВА Є. Доктрини та концепції у правовій системі України: форми і сфери застосування 77
Філософія права
КОНДРАТЬЄВ Р. Моральний імператив у правозастосуванні 85
Захист прав людини і громадянина
ГОНЧАРЕНКО О. Питання конституційного закріплення права на життя ненародженої дитини 90
КЛИМЕНКО О. Баланс приватних і публічних інтересів - основний принцип Європейського суду з прав людини щодо відчуження об´єктів приватної власності в інтересах суспільства 96
Конституційне право
МАЙДАННИК О. Парламентський контроль за функціонуванням виконавчої влади в Україні: питання теорії 102
Господарське право
КРАВЧЕНКО С. Право на інформацію 109
Земельне право
КУЛИНИЧ П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об´єкти правового обігу 115
Кримінальне право
МИХАИЛЕНКО Д. Концепція співвідношення давання та одержання хабара 123
Питання кримінології
ПИВОВАРОВ В. Актуальні питання запобігання злочинам у сфері фінансового обігу 129
Дискусії та обговорення
НЕСТЕРОВИЧ В. Британський досвід конституційно-правового регулювання інституту лобіювання 135
ЗЕЛІСКО А. Правовий статус фермерських господарств як юридичних осіб приватного права 143
ЯРОШЕВСЬКА Т. Правова освіта для студентів вищих технічних навчальних закладів 149
БЄЛКІН М. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень 154
Молодим правознавцям — слово
МУХАМЄДОВА Е. Право людини на безпечне для життя і здоров´я довкілля 161
ОВЧАРЕНКО Д. А. Покарання як явище філософсько-правової дійсності 168
ШОВКОПЛЯС Г. Правові особливості застосування адміністративно-господарських санкцій у механізмі фінансування і будівництва житла органами державної влади 176
ТКАЧУК В. Про деякі історичні аспекти ролі та місця релігійних норм при формуванні змісту кримінальних покарань 184
ТЕРЛЕЦЬКА Л. Нагальні питання відшкодування збитків власникам земельних ділянок та землекористувачам органами державної влади 193
ВОРОНА В. Право на евтаназію як складова права людини на життя 199
ФЕДОРОВА О. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів державними органами управління 206
Історико-правові нариси
БОЙКО І. Особливості формування джерел права у Галичині у складі Польського Королівства (1349—1569 рр.) 215
КІСЕЛИЧНИК В. Правове регулювання бюджетних відносин у м. Львові (друга половина XIX — початок XX століття) 224
Визначні юристи
Відомий правознавець і державний діяч Володимир Миколайович Селіванов 233
Правова хроніка
ПОЛЕШКО А. Питання впровадження Закону України «Про акціонерні товариства» (за матеріалами засідання Комітету підприємців ринку фінансових послуг ТПП України) 240
КРЕСІН О. Другий міжнародний науковий симпозіум «Дні порівняльного правознавства» 242
Рецензії
БОРИСОВ В., БАТИРГАРЕЄВА В. Урахування європейського досвіду протидії організованій злочинності - запорука покращання криміногенної ситуації в Україні 245
КОПАН О. Дослідження методологічних засад надзвичайних адміністративно- правових режимів — продовжено 249
ТРУБНІКОВ В. Актуальне дослідження сучасної політики в галузі виконання покарання 252
ПРИЛУЦЬКИЙ Р. Повертаючись до енциклопедії цивільного права 254
ЛУК´ЯНЕЦЬ Д. Дослідження проблем підзвітності в органах виконавчої влади 257