загрузка...
Реальные ягоды годжи отзывы.

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2010 » № 4
Змicт

Актуальна тема номера: ПРАВОРОЗУМІННЯ - ФУНДАМЕНТ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ
Інтерв´ю доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Петра Рабіновича — головному редакторові журналу «Право України», доктору юридичних наук, професору, академіку НАПрН України Олександру Святоцькому 4
Філософські та загальнотеоретичні засади праворозуміння
КОЗЮБРА М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні 10
ЦВІК М. Праворозуміння (значення повторюваності суспільних відносин для його дослідження) 22
ТОЛСТИК В. Борьба за содержание права — важнейшее научное направление 29
МАКСИМОВ С. Дуальність права 36
ШАФИРОВ В. Человекоцентристский подход к пониманию права 43
ОБОРОТОВ Ю. Праворозуміння як аксіоматичне начало (постулат) права 49
ПЕРМЯКОВ Ю. Правопонимание как самоопределение исторического субъекта 56
СТОВБА О. Праворозуміння vs. правосвідомість: проблеми і перспективи 64
ВАРЛАМОВА Н. Право и справедливость: соотношение в контексте различных типов правопонимания 70
Історичні та порівняльні аспекти праворозуміння
ГРАФСКИЙ В. О традициях в понимании права 76
КОСТЕНКО О. Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруденції у світлі соціального натуралізму 83
МАРТЫШИН О. Классические типы правопонимания и «новые теории права» 92
ТИХОМИРОВ О. Філософські та методологічні аспекта компаративного підходу до праворозуміння 100
ЮЩИК О. Про необхідність пізнання сутності та визначення поняття права 106
ЛЕМАК В. Зміна парадигми праворозуміння: досвід держав Центральної Європи 114
ДУДЧЕНКО В. Роль нормативних фактів у сучасному праворозумінні 120
РАБІНОВИЧ С. Юснатуралізм у філософсько-правовій думці України: взаємодія західної та східної традицій європейського права 127
Праворозуміння у структурі правової системи, юридичної науки та практики
ПЕТРИШИН О. Проблеми соціалізації правової науки 133
БЕХРУЗ X. Праворозуміння, розуміння права і правова система 143
ГРЕБЦОВ Ю. К правопониманию: правовые отношения в связи с юридическими фактами и нормами права 148
ОНІЩЕНКО Н. Сучасне праворозуміння у контексті витоків, постулатів, основних принципів та функціонального призначення права 156
ПОГРЕБНЯК С. Ознаки права в контексті сучасного праворозуміння 164
КРУСС В. Коституционное правопонимание 170
СТЕЦЕНКО С. Праворозуміння: співвідношення теорії та юридичної практики 176
ТЕПЛЮК М. Дія права і дія закону в сучасному аспекті праворозуміння 182
МУРАШКО Л. Проблемы правообразования в Республике Беларусь (в свете различения права и закона) 191
ДУДАШ Т. Вплив праворозуміння органів конституційної юрисдикції на їх правотлумачну діяльність (Німеччина, США, Україна) 199
Верховенство права: доктрина та практика
ГОЛОВАТИЙ С. Верховенство права, або ж Правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки 206
Загальна теорія права і держави
МЕЛЬНИЧУК О., ГОРОБЕЦЬ К. Аксіологічні основи права 220
ПОКЛОНСЬКА О. Співвідношення влади і права 225
Конституційне право
МЕДВЕДЬКО О. Гарантії забезпечення незалежності Генерального прокурора України при виконанні його обов´язків 231
КОРНІЄНКО М. Територіальна організація влади в Україні: якою вона має бути? 239
ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Ф. Зловживання правом у публічно-правовій сфері як державно-правова проблема 249
Господарське право
МІЛАШ В. Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії та практики 258
ПОДЦЕРКОВНИЙ О. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства 265
РЄЗНІКОВА В. Посередництво на страховому ринку України 275
Актуальні питання кримінального права
СКУЛИШ Є. Структурні компоненти формування теоретичних основ протидії торгівлі людьми в Україні 283
Міжнародне приватне право
ЧЕРНЯК Ю. Умови визнання і виконання іноземних судових рішень про стягнення аліментів (в аспекті міжнародних договорів України) 292
Дискусії та обговорення
КОТ О. До питання щодо законної сили судових актів у господарському процесі 299
КОЛІУШКО І., БАНЧУК О. Поняття адміністративного примусу потребує ґрунтовного переосмислення 307
БЕРЛАЧ Н. Становлення органічного сільського господарства в Україні: адміністративно-правовий аспект 314
Молодим правознавцям — слово
ЧЕРНЕНКО Л. Предмет правового інституту реєстрації актів громадянського (цивільного) стану 321
ПЕТРИШИНА М. Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування в Україні 329
ЗАХАРЕНКО В. Принципи і норми міжнародного права як основа зовнішньополітичної діяльності України 336
Історико-правові нариси
МАГНОВСЬКИЙ І. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у період козацького державотворення XVII—XVIII ст. 343
ШАМРАЙ В. Права та свободи громадян за конституційним проектом М. Міхновського 349
Визначні юристи
Сергей Сергеевич Алексеев — современный классик теории права 358
Рецензії
СКРИПНЮК О. Привітання Президії НАПрН України ветеранам-академікам 367