загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2010 » № 3
Змicт

СВЯТОЦЬКИЙ О. Переднє слово головного редактора журналу до актуальної теми 4
Актуальна тема номера: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ
КОЗЮБРА М. Верховенство права: українські реалії та перспективи 6
РАБІНОВИЧ П. Верховенство права як соціально-природний феномен (контури ідеалу) 19
ПЕТРИШИН О. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин 24
ПРОКОПОВ Д. Верховенство права у контексті проблеми природного права 36
ЛЕМАК В. Принцип верховенства права в Україні: основні загрози 44
ШЕВЧУК С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична генеза і співвідношення 52
СТРИЖАК А. Верховенство права і конституційне судочинство в Україні 62
АВЕР´ЯНОВ В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації 72
СКРИПНЮК В. Конституційно-правові основи взаємодії органів державної влади і забезпечення верховенства права 80
ФЕДОРЕНКО В. Утвердження процесуального конституційного права як запорука дієвості принципу верховенства права в Україні 89
Загальна теорія права і держави
ДУДЧЕНКО В. Про великі правові системи сучасності (роздуми над книгою професора Раймона Леже) 98
Філософія права
ВЕСЕЛЕВ О. Зміна пануючого праворозуміння як обов´язкова умова впровадження відновного правосуддя в Україні (філософсько-правовий аспект) 106
Конституційне право
ПАВЛОВСЬКА Н. Механізм процедури імпічменту (теоретичний та практичний досвід) 115
ПАЗЕНОК А. Конституційне право на охорону здоров´я: сучасний стан та перспективи розвитку 120
Питання судочинства
ЛУНІН С. Поняття принципу змагальності у судовому процесі 126
Актуальні питання інституту адвокатури
САФУЛЬКО С. Українська адвокатура: в очікуванні вчорашнього дня 133
Цивільне право і процес
ХАРЧЕНКО О. Окремі питання припинення права власності помимо волі власника 140
ЯСИНОК М. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб´єктності фізичних осіб 146
НОСІК Ю. Договір про нерозголошення інформації 153
Трудове право
ПАНАСЮК О., БОГДАН І. Зловживання суб´єктивними трудовими правами: постановка проблеми 161
Земельне право
БУСУЙОК Д. Шляхи удосконалення законодавчого регулювання грошової оцінки земельних ділянок 166
Фінансове право
ГЕТМАНЕЦЬ О. Правові основи бюджетного контролю 174
Інформаційне право
САВІНОВА Н. До питання криміналізації суспільно небезпечних діянь у медіапросторі України 179
Кримінально-виконавче право
ФІЛОНОВ В., НАЗИМКО Є. Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у світлі сучасних тенденцій гуманізації пенальної політики України 184
Пропозиції до законодавства
ЧЕРНОВА А. Вимоги сучасної практики як передумови до перегляду кримінально-процесуальної регламентації затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочину 190
Дискусії та обговорення
КАНЦІР В. Тероризм як ознака соціально-психологічної кризи суспільства 197
СВІТЛИЧНИЙ О. Про розмежування адміністративної відповідальності посадових та службових осіб у сфері земельних правовідносин 204
Молодим правознавцям — слово
БЕСЕДІНА Т. Правове регулювання концептуальних положень поставки на території України в XX столітті 211
ДАНЮК Л. Нотаріально-правові відносини: сутність, історія формування, перспективи розвитку 218
КОЖЕМА Г. Історіографія правового регулювання обігу векселя 225
КОНЮШЕНКО Я. Поняття доказів у кримінально-процесуальному провадженні, їх зміст і класифікація 232
КАЗМІРЕНКО В. Суспільна небезпека розбою 239
КОПИЛОВА М. Соціально-економічні фактори, що детермінують злочини проти власності на курортах південно-східного узбережжя АР Крим 246
ПОСИКАЛЮК О. Загальне особисте немайнове право («allgemeine persönlichkeitsrecht») за німецьким цивільним правом 253
СТАРОДУБОВА О. Поняття та функції парламентського бюджетного контролю 260
ЯЛОВА О. Деякі аспекти застосування державної мови у судочинстві України 266
Історико-правові нариси
ЗАДОРОЖНИЙ Ю. Започаткування римським правом принципів права у країнах романо-германської правової сім´ї 272
Правова хроніка
Перше засідання Робочої групи з питань судової реформи 277
Інформаційне повідомлення щодо засідання Президії Національної академії правових наук України 279
Засідання Наукової ради з координації фундаментальних правових досліджень HAH України 281
КРЕСІН О. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та перспективи розвитку європейського права: досвід для України» 286
ГУДИМА Д. Міжнародний «круглий стіл» з антропології права у Львові: п´ятирічний підсумок 292
ДІХТІЄВСЬКИЙ П. Всеукраїнська науково-практична конференція з питань особливостей розвитку правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів 296
Визначні юристи
Вчений-правознавець, організатор юридичної науки — академік Борис Мусійович Бабій 298
Рецензії
КАДЬКАЛЕНКО С. Фундаментальна праця з проблем юридичної відповідальності суб´єктів фінансового права та забезпечення фінансової безпеки України 302
БАХІН В., КАРПОВ Н. Коментар до чинного Кримінально-процесуального кодексу Республіки Казахстан 305