загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2010 » № 1
Змicт

Актуальна тема номера: ЮРИДИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ТАЦІЙ В. Українська держава і право на початку XXI століття 6
ШЕМШУЧЕНКО Ю., СКРИПНЮК О. Наука конституційного права: сучасний стан та тенденції розвитку 15
РАБІНОВИЧ П. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства 25
КОЗЮБРА М. Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи 32
ОБОРОТОВ Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства 44
ПАЦУРКІВСЬКИЙ П. Світоглядні проблеми науки фінансового права 52
Філософія права
РАБІНОВИЧ С. Поняття природного права — невід´ємна складова предмета юридичної науки 62
Історія держави і права
ТИЩИК Б., БЕДРІЙ М. Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (XIV—XVIII ст.) 68
Екологічне право
ШЕМ´ЯКОВ О., ХОХЛОВА І. Правове регулювання користування надрами для цілей, не пов´язаних із видобуванням корисних копалин 76
Кримінальне право
ПАНОВ M. Відмежування незаконних дій з платіжними засобами (ст. 200 КК України) від суміжних суспільно небезпечних діянь та встановлення сукупності з іншими злочинами 82
Дискусії та обговорення
ПАШКОВ С. Завдання і функції судової міліції: проблеми теорії та практики 90
БЕРЛАЧ А., ПИРОГА І. Удосконалення адміністрування ПДВ як захід протидії податковим правопорушенням 95
Загальні проблеми юриспруденції
СТЕФАНЧИШЕНА Т. Релігія, політика і право: деякі аспекти взаємовпливів 105
АЛЬОНКІН О. Правове забезпечення економічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання 110
ВЕНЕЦЬКА О. Проблематика прав людини у відносинах Європейського Союзу з третіми державами 116
КОЗУБ І. Права людини чи інваліда? 122
ПОЛЯНСЬКИЙ Т. Зловживання правом (загальнотеоретичний аналіз) 128
БОЙКО Л. Політико-правова домінанта західного правового менталітету 134
ГОНЧАРОВ В. Американська оригіналістична теорія тлумачення юридичних норм і сучасність 142
ХВОРОСТЯНКІНА А. Законодавчі дефініції у правовій теорії та законотворчій практиці: досвід Німеччини та можливості його використання 148
БАБІЙ Л. Роль наднаціональності міжнародних економічних організацій у формуванні глобального економічного правопорядку 155
ГАЧКЕВИЧ А. До питання походження терміна «міжнародне право» (на основі поглядів Людвіка Ейрліха) 163
ОЗЕЛЬ В. Вплив норм канонічного права православної церкви на формування та розвиток українського сімейного права (історико-правовий аспект) 169
Галузеві питання правової науки
СПІВАК М. Щодо проблем правового регулювання народної медицини (цілительства) 175
САМБОР М. Докази у справі про адміністративне правопорушення за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і появу в громадських місцях у п´яному вигляді (актуальні проблеми) 180
КОЛІСНИКОВА Г. Загальна характеристика інституту «захисту прав споживачів» та його місце у системі права і в системі законодавства України 189
ГОЛОВЧУК В. Предмет та суб´єкт незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, потребують розширення 194
ПАВЛЕНКО С, ЗАГРІШЕВА Н. Проблемні аспекти звернення стягнення на заставлене майно 200
ШОВКОПЛЯС Г. Порівняння правових особливостей інвестування шляхом участі у пайовому інвестиційному фонді та фонді операцій з нерухомістю 204
ГАЛЬЧИНСЬКА Н. Правовий режим земель індустріальних парків в Україні 212
РІПЕНКО А. До питання правового регулювання забудови та благоустрою територій міст в Україні 218
АЛІЄВА X. Реформування організаційно-правових форм сільськогосподарського виробництва в Україні та Російській Федерації (порівняльно-правовий аналіз) 223
КОВАЛЕНКО І. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування 230
КУЛЬТЕНКО О. Статус та структура Інтерполу Система органів Міжнародної організації кримінальної поліції, їх функції та специфіка професійної діяльності 236
Визначні юристи
Видатний вчений-правознавець, талановитий педагог та громадський діяч — Василь Якович Тацій 241
Правова хроніка
ПОЛЕШКО А. Академічні читання з проблем пошуку оптимальної моделі системи права України 245
Засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення 248
ДЕРЕЦЬ В. Наукові дослідження молодих вчених Інституту держави і права ім. В. М. Корецького HAH України 249
Рецензії
СВЯТОЦЬКИЙ О. Новий історичний вимір міського права в Україні 256
БАЙМУРАТОВ М., ЄФРЕМОВА Н. Підручник з історії держави і права України 259