загрузка...
Персонал » 2007 » № 5

Аналіз міжрегіональних пропорцій доходної частини місцевих бюджетів за регіонами України

Захожай К.

Для обґрунтування управлінських рішень у сфері місцевого бюджетування важливо порівняти системи показників, які відображають стан взаємозв’язаних елементів відтворення. Це завдання вирішується за допомогою балансового методу статистики. 

Балансовий метод бюджетної статистики — це метод обробки статистичних даних бюджетної системи, який передбачає рівність цілого сумі частин. Балансові зіставлення проводять у вартісній і натуральній формах. Основою кожного балансу є балансове рівняння. 

Ефективний розвиток бюджетної системи передбачає багатоаспектну збалансованість таких складників:

• загальний фонд доходів місцевих бюджетів до спеціального фонду доходів місцевих бюджетів;

• загальний фонд доходів місцевих бюджетів до доходів місцевих бюджетів;

• спеціальний фонд доходів місцевих бюджетів до доходів місцевих бюджетів.

У пропонованій статті зроблено спробу визначити способи сталого бюджетного розвитку на основі розрахунку балансового методу бюджетної статистики, зобразити структуру розподілу доходів за регіонами, а також зробити висновки про міжрегіональний баланс на основі обчислених показників.

Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів. Загальний фонд бюджету включає:

1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду;

2) всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;

3) фінансування загального фонду бюджету.

Спеціальний фонд бюджету включає:

1)  бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

2)     гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

3)  різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

Таблиця 1. Рівень доходів по областях України та містах Київ і Севастополь в розподілі за 2005 рік

Області та міста Київ і Севастополь

Доходи, млн грн.

Всього,

млн грн

W

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

АР Крим

2042,8

516,1

2558,9

2

Вінницька

1635,8

205,5

1841,3

3

Волинська

1060,7

145,0

1205,7

4

Дніпропетровська

3479,2

760,9

4240,1

5

Донецька

4395,6

913,2

5308,8

6

Житомирська

1320,0

186,7

1506,7

7

Закарпатська

1200,5

180,5

1381,0

8

Запорізька

2075,6

393,8

2469,4

9

Івано-Франківська

1385,0

215,9

1600,9

10

Київська

1869,4

383,5

2252,9

11

Кіровоградська

1037,4

114,2

1151,6

12

Луганська

1936,4

359,8

2296,2

13

Львівська

2465,7

393,1

2858,8

14

м. Севастополь

505,7

51,8

557,5

15

м. Київ

5891,9

2114,7

8006,6

16

Миколаївська

1130,3

146,4

1276,7

17

Одеська

2228,2

474,2

2702,4

18

Полтавська

1657,4

247,3

1904,7

19

Рівненська

1130,7

177,2

1307,9

20

Сумська

1116,1

150,4

1266,5

21

Тернопільська

1046,3

93,1

1139,4

22

Харківська

2865,8

467,9

3333,7

23

Херсонська

1054,7

151,1

1205,8

24

Хмельницька

1337,3

177,2

1514,5

25

Черкаська

1352,4

197,7

1550,1

26

Чернівецька

836,5

171,4

1007,9

27

Чернігівська

1137,8

166,1

1303,9

Україна

49195,2

9554,7

58749,9

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет України. Джерела формування спеціального фонду визначаються виключно законами України.

Підставою для рішення відповідної ради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути лише закон про Державний бюджет України.

Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволена тільки в межах бюджетних призначень через внесення змін до закону про Державний бюджет України чи рішення відповідної ради.

Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до цього фонду на відповідну мету.

Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.

У статистичному забезпеченні управління місцевими бюджетами для кожної структури та її підструктури необхідно створити власну систему таких балансів, які б давали змогу цілеспрямовано пропонувати управлінські рішення щодо формування взаємозв´язків між ресурсами та їх використанням і, що особливо важливо, висвітлювати наслідки відповідних змін взаємозв´язків у різних умовах під час формування управлінських рішень.

Так, балансовий метод у системі місцевого бюджетування використовується для характеристики закономірностей і тенденцій, що відбуваються в бюджетній системі.

Модель взаємозв´язку розподілу доходів місцевих бюджетів за областями та містами Київ і Севастополь характеризує, з одного боку, структуру доходів для кожного регіону, а з другого — їх сукупність для України.

Такий розподіл наведено в таблиці 1 в абсолютному обсязі.

Структура горизонтального розподілу доходів областей України загалом, а також міст Києва та Севастополя наведено в таблиці №2 та на рис. 1, рис. 2 (коефіцієнт α):

Аналіз свідчить, що середня питома вага доходів загального фонду місцевих бюджетів становить 83,7%, середня питома вага видатків спеціального фонду місцевих бюджетів становить 16,3%.

Найбільша питома вага доходів загального фонду місцевих бюджетів існує в Тернопільській області — 91,8% (спеціальний фонд 8,2%), в місті Севастополі — 90,7% (спеціальний фонд 9,3%), в Кіровоградській області — 90,1% (спеціальний фонд 9,9%) та Вінницькій області — 88,8% (спеціальний фонд 11,2%), що дає підстави говорити про те, що в цих регіонах фінансування відбувається більш планово.

Найменша питома вага доходів загального фонду місцевих бюджетів спостерігається в місті Києві — 73,6% (спеціальний фонд 26,4%), в АР Крим — 79,8% (спеціальний фонд 20,2%), Дніпропетровській області — 82,1% (спеціальний фонд 17,9%) і Одеській області — 82,5% (спеціальний фонд 17,5%). У цих регіонах відбувається більше заходів, фінансування яких раніше не було передбачено в загальному фонді.

Таблиця 2. Матриця коефіцієнтів α , які характеризують структуру доходів в областях

Області і міста Київ та Севастополь

Доходи, %

Всього, % W

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

АР Крим

79,8

20,2

100,0

2

Вінницька

88,8

11,2

100,0

3

Волинська

88,0

12,0

100,0

4

Дніпропетровська

82,1

17,9

100,0

5

Донецька

82,8

17,2

100,0

6

Житомирська

87,6

12,4

100,0

7

Закарпатська

86,9

13,1

100,0

8

Запорізька

84,1

15,9

100,0

9

Івано-Франківська

86,5

13,5

100,0

10

Київська

83,0

17,0

100,0

11

Кіровоградська

90,1

9,9

100,0

12

Луганська

84,3

15,7

100,0

13

Львівська

86,2

13,8

100,0

14

м. Севастополь

90,7

9,3

100,0

15

м. Київ

73,6

26,4

100,0

16

Миколаївська

88,5

11,5

100,0

17

Одеська

82,5

17,5

100,0

18

Полтавська

87,0

13,0

100,0

19

Рівненська

86,5

13,5

100,0

20

Сумська

88,1

11,9

100,0

21

Тернопільська

91,8

8,2

100,0

22

Харківська

86,0

14,0

100,0

23

Херсонська

87,5

12,5

100,0

24

Хмельницька

88,3

11,7

100,0

25

Черкаська

87,2

12,8

100,0

26

Чернівецька

83,0

17,0

100,0

27

Чернігівська

87,3

12,7

100,0

Україна

83,7

16,3

100,0

На основі балансового методу бюджетної статистики визначено збалансованість та ефективний розвиток бюджетної системи України. Новостворена система балансів дає змогу цілеспрямовано формувати управлінські рішення щодо формування взаємозв´язків між ресурсами та їх використанням і, що особливо важливо, висвітлює наслідки відповідних змін взаємозв´язків у різних умовах під час формування управлінських рішень.

Важливим аспектом аналізу є співвідношення між загальним і спеціальним фондами, яке характеризує системи бюджетування в усіх регіонах України.

Література

1. Закон України про Державний бюджет України за 2005 рік.

2.  Звітність Державного казначейства України за 2005 рік.

3.  Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. — К.: КНЕУ, 2004.

4.  Статистичне забезпечення управління економікою. Прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft Excel: Навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Ман-цуров, Н. А. Головач. — К.: КНЕУ, 2006.