загрузка...

Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства: сутність і структура

Мельниченко І. В.

Нинішні умови господарювання ставлять нові завдання перед управлінням сільськогосподарських підприємств. Реформування системи бухгалтерського обліку та приведення її до міжнародних вимог призвели до зниження якості управлінської інформації, її аналізу, а також результативності прийняття управлінських рішень. Відповідно до вищенаведеного, першочерговим завданням є вирішення питань щодо розвитку облікової та аналітичної системи як єдиної інтегрованої обліково-аналітичної системи підприємства.

Дослідженню питань щодо суті обліково-аналітичної системи підприємства присвятили свої праці такі сучасні вчені, як Я.М. Баренгольц, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, О.Д. Гудзинський, М.Я. Дем´яненко, Т.Г. Камінська, Г.Г. Кірейцев, Т.М. Пахомова, Л.О. Сухарьова та інші.

Поряд із цим, залишається актуальним розгляд питання стосовно структури обліково-аналітичної системи сільськогосподарських підприємств як цілісної інформаційної системи управління.

За мету дослідження поставлено аналіз і вивчення питань щодо суті обліково-аналітичної системи підприємства, функцій та визначення її структури.

У вітчизняній теорії бухгалтерського обліку обліково-аналітична система як єдина цілісна система майже не розглядається. Представлена дана система окремими її складовими, тобто окремо вивчається облікова система й окремо аналітична система підприємства. Винятковими є дослідження О.Д. Гудзинського, Г.Г. Кірейцева, Т.М. Пахомової, Т.Г. Камінської, Л.О. Сухарьової.

Т.Г. Камінська обліково-аналітичну систему фінансового менеджменту пояснює як «цілеспрямоване формування інформаційних потоків, підпорядкованих вимогам планування, аналізу, підготовки ефективних управлінських рішень і контролю за їх виконанням у фінансовій діяльності підприємства».

Інше визначення поняття обліково-аналітичної системи подано в колективній монографії за редакцією професора Л.О. Сухарьової. Даний автор у передмові до вищезгаданої монографії зазначає, що «...контролінг — принципово нова концепція інформації і управління, яку можна визначити як обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, аналізу, контролю і планування. Все це спрямоване на забезпечення як оперативного, так і стратегічного управління процесом досягнення цілей діяльності підприємства».

Г.Г. Кірейцев, О.Д. Гудзинський, Т.М. Пахомова суть обліково-аналітичної системи розглядають з погляду функціонального призначення даної системи із застосуванням системного підходу до її вивчення.

Вищезгадані автори під обліково-аналітичною системою розуміють «інтегровану систему прийомів обліково-аналітичного забезпечення менеджменту шляхом здійснення специфічних внутрішньо системних та загальносистемних функцій».

Обліково-аналітична система є однією з елементів (підсистем) загальної системи — підприємства, яка взаємодіє з іншими елементами даної системи й має відповідне місце, функції та завдання. Останнє полягає у забезпеченні керівництва підприємства необхідною обліково-аналітичною інформацією для прийняття управлінських рішень.

Виходячи зі змісту основного завдання обліково-аналітичної системи, можна виділити функцію, яку виконує дана система по відношенню до управління.

На думку Т.М. Пахомової, «обліково-аналітичний механізм виконує обслуговуючу функцію стосовно суб´єкта обслуговування різних ієрархічних рівнів управління: керівників структурних підрозділів; керівників центрів відповідальності; фінансових і бюджетних структур, акціонерів, інвесторів».

Обліково-аналітична система, поряд із обслуговуючою, виконує функцію пізнання об´єкта управління через інформацію, яка утворюється в даній системі. Наступним кроком після пізнання об´єкта управління є вплив на даний об´єкт. У даному випадку обліково-аналітична система забезпечує виконання управлінням інших функцій, таких як планування, організація, аналіз і контроль.

Обліково-аналітична як інтегрована система управління підприємством має свою структуру. Структура системи, у філософському розумінні даного терміна, означає «сукупність взаємодії її елементів».

Представлена на рисунку розроблена автором структура обліково-аналітичної системи має в своєму складі дві підсистеми: облікову й аналітичну, з властивими їм взаємозв´язками як у всій системі, так і в середині кожної підсистеми.

Щоб повною мірою дослідити обліково-аналітичну систему в контексті забезпечення нею управління необхідною інформацією, потрібно розглянути місце, функціональне призначення окремих її елементів у взаємозв´язку з іншими елементами даної системи.

Облікова система є одним із елементів (підсистемою) обліково-аналітичної системи.

В теорії бухгалтерського обліку нині існує поділ обліку на види: оперативно-технічний (оперативний), бухгалтерський та статистичний, які в сукупності складають господарський облік.

Оперативним обліком забезпечується швидке одержання поточної інформації про господарську діяльність підприємства, яка використовується для поточного оперативного управління.

Бухгалтерський облік виступає основним джерелом одержання інформації для потреб управління. Даний вид обліку здійснює безперервне й суцільне спостереження, реєстрацію господарських процесів та явищ; узагальнює інформаційні дані про господарську діяльність підприємства для різних користувачів.

Система бухгалтерського обліку виконує відповідні функції. Професор Г.Г. Кірейцев виділяє зовнішні та внутрішні функції бухгалтерського обліку. Однією із зовнішніх функцій є інформаційна. Виконання даної функції обліковою системою підприємства дає змогу забезпечити управління необхідними інформаційними даними для прийняття управлінських рішень.

Структура обліково-аналітичної системи підприємств (наведена схематична структура розроблена автором).

Основним завданням бухгалтерського обліку, в сучасній вітчизняній теорії бухгалтерського обліку визначено, як зазначає Ф.Ф. Бутинець, «створення такої системи інформації, яка забезпечувала б реальне керівництво та примноження доходу господарства».

Наступним складовим елементом обліково-аналітичної системи підприємства є аналітична підсистема.

Аналіз господарської діяльності підприємства є однією з функцій управління, суть якого, як зазначає професор В.К. Савчук, «проявляється через його принципи, функції, роль в управлінні та його завдання».

Основною функцією аналізу, з погляду вищезгаданого вченого, є «обґрунтування управлінських рішень».

Основним інформаційним джерелом, яке забезпечує виконання аналізом своїх функцій є облікова система підприємства.

В обліково-аналітичній системі присутній такий елемент як інформація. Інформацію у вищезгаданій системі можна розглядати як інформаційну підсистему, за допомогою якої здійснюються взаємозв´язки між елементами даної системи. Інформаційні дані (показники) також є головним продуктом (кінцевим результатом) функціонування обліково-аналітичної системи.

У структурі обліково-аналітичної системи присутній такий елемент як людина. Саме за допомогою розумової праці людини — працівника апарату управління — здійснюється формування інформації, подальший її аналіз, а також прийняття відповідних управлінських рішень щодо господарської діяльності підприємств.

Дослідження питання суті обліково-аналітичної системи, її структури та функції дає змогу зробити наступні висновки:

1) Обліково-аналітична система є однією з елементів (підсистем) загальної системи — підприємства, яка взаємодіє з іншими елементами даної системи й має відповідне місце, функції та завдання.

2) Завдання обліково-аналітичної системи полягає у забезпеченні керівництва підприємства необхідною обліково-аналітичною інформацією для прийняття управлінських рішень.

3) Обліково-аналітична система поряд із обслуговуючою функцією виконує функцію пізнання об´єкта управління через інформацію, яка утворюється в даній системі.

4) В обліково-аналітичній системі мають місце інформаційні зв´язки між підсистемами обліку та аналізу.

5) Облік є важливою функцією управління. Суть обліку проявляється в його функціях, які поділяються на внутрішні й зовнішні.

6) В обліковій підсистемі відбувається формування інформаційних даних оперативним, бухгалтерським і статистичним обліком. Дане формування здійснюється на етапах первинного, поточного та підсумкового обліку за допомогою відповідних методів, способів, прийомів, процедур обробки й передачі інформації відповідним користувачам.

7) Аналіз як важлива функція управління присутній на всіх етапах формування інформації системою обліку. За допомогою аналізу обґрунтовуються відповідні управлінські рішення щодо діяльності підприємства.

Відповідно до вищенаведеного, обліково-аналітична система є інтегрованою системою, елементами якої є система обліку й аналізу, які взаємодіють між собою.

Результатом роботи обліково-аналітичної системи підприємства є інформація, яка використовується різними користувачами для прийняття ними відповідних рішень щодо управління підприємством. Важливим моментом у роботі обліково-аналітичної системи є рівновага між інформаційними потребами управління в процесі виконання поставлених завдань та інформаційними показниками, які формує й забезпечує дана система управління підприємством.