загрузка...

Вплив інвестиційних чинників у розвитку агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим

Ларіна Т.В.

Сучасна ситуація у сфері інвестування сільського господарства в Україні та її регіонах обумовлена лібералізмом, якій був взятий як теоретична модель переходу до ринку. Перетворення, що відбуваються в аграрному секторі в постіндустріальному періоді, ще не стабілізували роботу галузі, яка залишається залежною від впливу ринкових і природних змін. Це підтверджується чітко вираженою в Автономній Республіці Крим за 1991-2006 роки тенденцією до зниження інвестиційної активності (і можливостей), спаду сільськогосподарського виробництва, фізичного й морального старіння основних фондів.

Стан агропромислового комплексу і його результативність у цей період значно погіршилися: стало зменшується частка сільського господарства у загальних показниках економічного розвитку регіону.

У міру адаптації господарюючих суб´єктів до ринкових умов, починаючи з 2003 року спостерігається зростання обсягів інвестицій у сільське господарство АР Крим. Так, 1% зростання інвестицій забезпечувало приріст виробництва продукції сільського господарства в середньому на 0,3-0,1% (табл.1).

1. Динаміка інвестицій в основний капітал сільського господарства в АР Крим

Показник

2001 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн.

%

Усього

1207,7

100

2739,8

100

3374,6

100

4683,9

100

у т.ч. сільське господарство

79,9

6,6

186,3

6,8

264,3

7,8

383,5

8,2

У 2006 році у сільське господарство АР Крим за рахунок усіх джерел проінвестовано 382,3 млн.грн. капітальних інвестицій, тобто відбувалося капітальне будівництво, придбавалися нові машини й устаткування.

За індексами виробництва сільськогосподарської продукції Автономна Республіка Крим останнім часом перевершує середні показники по Україні (АР Крим — 102,9%, Україна — 102,5%), однак у зіставленні з 2000 роком індекс Автономії склався на рівні 110,8%, тоді як по Україні — 121,8%.

Послідовна децентралізація інвестиційного процесу при розвитку різноманітних форм власності, підвищення ролі власних джерел накопичень підприємств для фінансування інвестиційних проектів зумовили необхідність ширшого використання таких джерел, як власні кошти підприємств, кошти позабюджетних інвестиційних фондів, кошти місцевих бюджетів, іноземні інвестиції. Відмічаються стабілізація частки фінансування з державного, республіканського бюджетів і надходження реальних іноземних інвестицій в сільське господарство АРК.

Відбуваються структурні зміни у сільськогосподарських підприємствах за організаційно-правовими формами господарювання: у 2006 році кількість господарських товариств збільшилася відносно попереднього року на 22 од., при цьому рівень рентабельності виробництва продукції рослинництва в цих підприємствах набагато перевищує показники підприємств інших форм господарювання, а збитки тваринництва — значно менші (табл.2).

2. Основні економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств за організаційно-господарськими формами господарювання

Показник

Сільськогосподарські підприємства - всього

господарські товариства

приватні підприємства (включаючи фермерські)

сільгоспкооперативи

державні підприємства

інші

Кількість підприємств, од.

213

98

34

52

5

24

Рентабельність, %

15,1

21,1

11,6

5,8

-34,9

-5,1

У т.ч. рослинництва

11,8

17,4

5,3

6,9

-22,8

-1,5

тваринництва

-20,5

-17,9

-22,2

-36,1

-59,1

-16,0

Обмежена інвестиційна активність і спроможність власних товаровиробників та потреби у технічній і технологічній модернізації як самого виробництва, так і всієї ринкової та соціальної інфраструктури, обумовлюють потреби Автономної Республіки Крим в іноземних інвестиціях.

Особливістю інвестиційної діяльності в АР Крим є спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку, що передбачає надання ряду податкових, митних й інших пільг суб´єктам господарювання і створення сприятливих умови для активізації їхньої діяльності.

Аналізуючи сфери іноземного інвестування у рамках реалізації інвестиційних проектів, можна стверджувати, що іноземні інвестори вкладають кошти у рентабельні та некапіталомісткі галузі, які забезпечують швидку окупність капіталу. Якщо ранжирувати сфери економіки АР Крим за розміром надходження іноземного капіталу, що у сільське господарство Автономії надійшло тільки 4,2% загального обсягу іноземних інвестицій, тоді як значні суми зосереджено в промисловості (24,2%), будівництві (20,5%), сфері охорони здоров´я і надання соціальної допомоги (20,5%), готельному комплексі (12,7%), транспорті (9,0%).

На підприємства сільського господарства інвесторами спрямовано 9,6 млн. дол., що фактично надійшли з початку реалізації проектів інвестицій. Практично всі інвестиції, які надійшли в сферу сільського господарства (99,5%), вкладені на ТПР «Сиваш».

Найбільш активно освоюються капітальні вкладення в Бахчисарайському, Кі-ровському, Ленінському, Нижньогірському, Першотравневому й Роздольненсь-кому районах, де обсяги інвестицій зросли в 1,5 раза і більше.

Із розрахунку на душу населення найбільші обсяги інвестицій припадають на Чорноморський район, де значно перевищено середній показник по Автономній Республіці Крим, який становлять 2375,6 грн. (у 2005 році — 1704,1 грн.).

При цьому, в більшості регіонів цей показник значно нижчий за середній. У Білогірському районі на душу населення освоєно лише 211,6 грн., або 8,9% від середнього по республіці, в Джанкойському — 235,0 грн. (9,9%), Красноперекопському районі — 294,3 грн. (12,4%).

Комплексні підходи до реалізації інвестиційних проектів дають змогу забезпечити введення в експлуатацію значущі для Автономії об´єкти агропромислового комплексу, модернізувати технологічні процеси в підприємствах, нарощувати обсяги виробництва товарів і послуг, значно поліпшити їхню якість, сприяти розв´язанню соціальних проблем, пов´язаних із розвитком інфраструктури ТПР.