загрузка...

Світла пам´ять Олександру Олексійовичу Сторожуку (до 85-річчя з дня народження)

Олександр Олексійович Сторожук — член-кореспондент ВАСГНІЛ, доктор економічних наук, професор, один із найталановитіших учнів академіка П.М. Першина, видатний вчений економіст-аграрник, знаний не лише в колишньому СРСР, але і в ряді країн Європи та Азії. Наукова діяльність ученого була присвячена проблемам оплати праці, ціноутворення, собівартості та рентабельності в системі АПК. Розробляв питання теорії і методології, обгрунтування і практичного застосування наукових розробок даного спрямування в аграрне виробництво та в систему управління АПК.

Своїми працями О.О. Сторожук зробив великий внесок у розвиток аграрної економічної науки. Магістральним напрямом його творчої діяльності було дослідження процесів формування товарно-грошових відносин у сільському господарстві, зокрема, розробка теоретичних і прикладних питань переходу від трудодня до гарантованої грошової оплати праці в колгоспах. Багато уваги він приділяв опрацюванню методичних основ визначення собівартості сільськогосподарської продукції й обгрунтуванню шляхів її зниження, методології системного ціноутворення на аграрну продукцію та формування її рентабельності. Під його керівництвом і за безпосередньою участю була вперше розроблена Методика по обчисленню собівартості продукції в колгоспах, впроваджена в усіх республіках колишнього СРСР. Результативними були дослідження О.О. Сторожука в галузі економіки зернового господарства та планово-економічного регулювання аграрного виробництва.

Він народився 1 січня 1924 р. в с. Іванівка Ставищенського району Київської області, був учасником бойових дій у Великій Вітчизняній війні. З 1947 по 1951 р. навчався у Київському фінансово-економічному інституті, по закінченні якого отримав диплом з відзнакою, здобувши кваліфікацію економіст сільського господарства.

Вже у студентські роки під впливом академіка П.М. Першина та інших викладачів почали формуватися його наукові інтереси, погляди та непересічні здібності. Як талановитого фахівця з нахилом до наукових досліджень Олександра Олексійовича було направлено на посаду молодшого наукового співробітника в Інститут економіки Академії наук УРСР (1951-1956 рр.). Тут без відриву від основної діяльності він виконав грунтовну кандидатську дисертацію "Розподіл продукції і доходів у колгоспах", яку блискуче захистив на спеціалізованій вченій раді Інституту економіки АН УРСР (1955 р.). За обраним напрямом досліджень вченим опубліковано ряд важливих для теорії і практики колгоспного виробництва наукових праць, що відіграли значну роль у зміцненні економіки господарств.

Але найбільш яскраво талант вченого й організатора аграрної економічної науки проявився з переходом О.О. Сторожука на роботу в Український НДІ економіки і організації сільського господарства, в якому він працював з 1956 р. до кінця життя, займаючи різні посади:

1956-1957 рр. — старший науковий співробітник;

1957-1975 рр. — завідувач відділу;

із січня по жовтень 1976 р. — заступник директора Інституту;

із жовтня 1976 р. до кінця життя — директор Інституту.

В ці роки предметом особливої уваги вченого були економічні проблеми, пов´язані з розвитком ключової галузі країни — виробництвом зерна. Результати цих досліджень матеріалізувалися в його докторській дисертації на тему — "Економіка зернового господарства Української РСР", яку він успішно захистив у 1972 р. на спеціалізованій вченій раді Київського інституту народного господарства.

На всіх етапах професійного зростання О.О. Сторожук проявив себе як висококваліфікований, надзвичайно ерудований вчений і видатний організатор науково-дослідних робіт.

Підготовку молодої наукової зміни Олександр Олексійович вважав одним з провідних напрямів своєї діяльності. Як заступник голови комісії при Президії ПВ ВАСГНІЛ для організації роботи з молодими вченими і спеціалістами, О.О. Сторожук спрямовував зусилля на зміцнення наукового кадрового потенціалу всіх установ Академії. Цьому сприяло і його членство в спеціалізованих вчених радах УНДІЕОСГ і ІЕ АН УРСР та виконання обов´язків голови вченої ради УНДІЕОСГ по захисту докторських дисертацій. Завдяки вимогливості вченого дисертації докторантів, аспірантів і здобувачів відзначалися актуальністю й новизною, теоретичною та прикладною значимістю, знаходили всебічну і принципову оцінку в процесі захисту.

За період наукової діяльності під керівництвом О.О. Сторожука підготовлено понад 30 висококваліфікованих науковців, ним створена відома наукова школа економістів-аграрників. Чимало його учнів стали докторами наук: В.Н. Зимовець, М.М. Гук, М.М. Караман та ін.

У залишеній нащадкам безцінній творчій спадщині вченого налічується понад 150 наукових праць загальним обсягом близько 380 обліково-видавничих аркушів. Окремі його праці видані в Китаї, Кореї, Болгарії, Угорщині та інших країнах.

Заслуги О.О. Сторожука перед державою відзначені орденами Великої Вітчизняної війни II ступеня, Трудового Червоного Прапора, "Знак Пошани", п´ятьма медалями. Він був членом Президії Південного відділення ВАСГНІЛ, Бюро Відділення економіки АН УРСР з координації аграрно-економічних досліджень у республіці, Державної експертної ради Держплану, Республіканської ради колгоспів, експертної комісії ВАК СРСР, Української територіальної секції Міжвідомчої наукової ради з проблем ціноутворення Держкомцін СРСР і АН СРСР, членом редакційних колегій журналів "Экономика сельского хозяйства", "Економіка Радянської України", "Вісник сільськогосподарської науки", відповідальним редактором республіканського міжвідомчого тематичного наукового збірника "Економіка і організація сільського господарства".

7 серпня 1987 року Олександр Олексійович помер. Похований на Байковому кладовищі у Києві.