Другий міжнародний науковий симпозіум «Дні порівняльного правознавства»

КРЕСІН О.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, Прикар­патський юридичний інститут Львів­ського державного університету внут­рішніх справ, Українська асоціація порівняльного правознавства, Міжна­родний науковий журнал «Порівняль­но-правові дослідження» 22-25 квітня 2010 р. провели у м. Яремчі Івано-Франківської області Другий міжна­родний науковий симпозіум «Дні порівняльного правознавства». Парт­нерами в організації симпозіуму стали Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Координатор проектів Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні, Американська асо­ціація юристів. Ініціатива з верховенст­ва права, Міжнародна юридична ком­панія CMS Reich-Rohrwig Hainz та Міжнародна консультаційна компанія R%dl & Partner.

Загалом у Другому міжнародному науковому симпозіумі «Дні порів­няльного правознавства» взяли участь 235 учених (з них 145 — безпосеред­ньо). Серед них — 31 доктор наук, 122 кандидати наук, 78 учасників з вищою освітою та 4 студенти. Вони представ­ляли 14 країн та 47 міст: Україну (Київ, Івано-Франківськ, Одеса, Львів, Харків, Чернівці, Дніпропет­ровськ, Запоріжжя, Луганськ, Сімфе­рополь, Луцьк, Маріуполь, Севасто­поль, Суми, Тернопіль, Феодосія, Херсон, Ірпінь, Хмельницький), Ро­сійську Федерацію (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Красноярськ, Пенза, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Казань, Таганрог, Твер, Улан-Уде, Челябінськ), Білорусь (Мінськ), СІЛА (Пенсильванія), Угорщину (Бу­дапешт), Австрію (Інсбрук), Німеччи­ну (Мюнхен), Польщу (Краків, Лодзь), Литву (Вільнюс), Казахстан (Астана, Караганда, Усть-Камено­горськ), Молдову (Кишинів), Узбеки­стан (Ташкент), Італію (Неаполь), Велику Британію (Лондон).

Міжнародний симпозіум «Дні по­рівняльного правознавства» — це особ­ливий форум, унікальний за своєю ба­гатоплановістю та комплексністю. У 2010 р. він поєднав: науковий семінар «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвит­ку», наукову сесію «Академія порів­няльного правознавства», наукову конференцію «Компаративістські чи­тання».

Науковий семінар «Порівняльне пра­вознавство: сучасний стан і перспекти­ви розвитку» було проведено вже вп´яте. Він передбачає цілеспрямоване обговорення окремих найактуаль­ніших питань юридичної компара­тивістики у форматі круглого столу. Цього року його було присвячено пи­танню щодо генези, етапів розвитку та основним сучасним напрямам порів­няльного правознавства. З доповідями виступили Ч. Варта (Будапешт), О. Кресін (Київ), Л. Луць (Львів), М. Дамірлі, X. Бехруз (Одеса), А. Мор­довцев (Таганрог), І. Мішина (Красно­ярськ), а також інші українські та за­рубіжні вчені.

Під час круглого столу було обгово­рено проект паспорта спеціальності для захисту кандидатських і док­торських дисертацій «порівняльне правознавство». Учасники симпозіуму одностайно погодилися з тим, що відсутність відповідної спеціальності серйозно гальмує розвиток юридичної компаративістики, змушує багатьох здобувачів наукового ступеня звужу­вати або принципово коригувати те­матику своїх досліджень. У Києві, Одесі, Харкові, Львові існує необ­хідний кадровий потенціал для ство­рення відповідних спеціалізованих на­укових рад. Проект паспорта спеціаль­ності «порівняльне правознавство» було схвалено в цілому й визначено склад робочої групи для узгодження та внесення до нього запропонованих змін та доповнень.

Наукову сесію «Академія порівняль­ного правознавства» у рамках щоріч­них компаративістських форумів було організовано вже вчетверте. Вона складається з відкритих лекцій авто­ритетних учених із різних країн і спря­мована на інтенсифікацію наукової дискусії з найбільш складних і акту­альних питань порівняльного право­знавства, сприяння вдосконаленню викладання порівняльно-правових дисциплін у вищих юридичних на­вчальних закладах, підвищення квалі­фікації викладачів. У 2010 р. у рамках сесії було представлено три лекції: «Правові традиції? У пошуку право­вих сімей та культур» (Ч. Варга, Буда­пешт), «„Змішані правові системи" арабського Близького Сходу» (Н. Фо­стер, Лондон), «Рівні порівняльного правознавства» (В. Лафітський, Моск­ва). Ще три лекції було представлено у друкованому вигляді: «Загальне по­рівняльне правознавство як навчальна дисципліна: досвід і перспективи в Україні» (О. Скакун, Харків), «Порів­няльне цивільне право як навчальна дисципліна» (А. Саїдов, Ташкент), «Об´єднавчий потенціал порівняльно­го правознавства як науки та навчаль­ної дисципліни» (О. Саломатін, Пен­за). Найближчим часом буде видано також відкриту лекцію «Періодизація та міжнародне право: деякі порів­няльні міркування» (У. Батлер, Пенсильванія).

Наукову конференцію «Компара­тивістські читання» в рамках міжна­родних наукових симпозіумів «Дні порівняльного правознавства» було проведено вдруге. У її програмі була ро­бота таких секцій: «Сучасні теоретико-методологічні питання порівняльного правознавства. Місце порівняльного правознавства в системі юридичної освіти», «Порівняльне конституційне право», «Порівняльне адміністративне та фінансове право», «Порівняльне цивільне право», «Порівняльне кри­мінальне право», «Порівняльно-право­вий вимір міжнародного та європейсь­кого права».

Окрім того, в рамках конференції за підтримки Американської асоціації юристів. Ініціативи з верховенства права було проведено круглий стіл з проблем реформування досудового розслідування в Україні. На круглому столі розглядалося нормативно-правове забезпечення функціонування правоохоронних органів України і проблеми їх реформування, було представлено та обговорено Білу та Зелену книги з реформування досудо­вого розслідування в Україні. З до­повідями на круглому столі виступили професори П. Фріс (Івано-Фран­ківськ), Л. Лобойко (Дніпропет­ровськ), М. Сірий (Київ), Р. Блаута (Львів), Ю. Жилінскас (Вільнюс), Г. Чеботарьова (Сімферополь), Т. Кат­кова (Харків) та інші учасники.

Під час роботи семінару було орга­нізовано презентації українських, за­рубіжних та міжнародних організацій, наукових видань. Зокрема, були пред­ставлені організації — партнери про­ведення симпозіуму — Американська асоціація юристів. Ініціатива з верхо­венства права, Міжнародна юридична компанія CMS Reich-Rohrwig Hainz та Міжнародна консультаційна компанія РЦаЧ & Partner.

Безпосередні учасники «Днів по­рівняльного правознавства» одержали сертифікати. Вже традиційно у бага­тьох ВНЗ, зважаючи на особливий характер щорічного симпозіуму, цей документ визнається також свідчен­ням підвищення кваліфікації виклада­ча. За результатами заходу буде опуб­ліковано збірник статей, тез та мате­ріалів дискусій.