Питання впровадження Закону України «Про акціонерні товариства» (за матеріалами засідання Комітету підприємців ринку фінансових послуг ТПП України)

ПОЛЕШКО А.

Наприкінці квітня цього року відбулося засідання Комітету підприємців ринку фінансових послуг при ТПП України з питання «Проблеми впровадження новацій корпоративного управління в практи­ку українських компаній». Вів засі´ дання голова Комітету, президент асоціації «Укрконсалтинг», голова комісії з розвитку фінринку Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України О. Лиховид. У своєму вступ­ному слові він зупинився на правово­му режимі діяльності ВАТ і ЗАТ (від­повідно ВАТ — відкрите акціонерне товариство і ЗАТ — закрите акціонер­не товариство). Прийнятий Верхов­ною Радою України 17 вересня 2008 р. Закон України «Про акціонерні това­риства», що набрав чинності 29 квітня 2009 р. (далі — Закон), є основним нормативним актом, який регулює діяльність і корпоративне управління акціонерних товариств. Хоча акціо-церним товариствам надається певний час на приведення внутрішніх доку­ментів у відповідність до Закону, його норми вже діють і є обов´язковими для виконання ВАТ і ЗАТ. Закони Украї­ни, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьо­му Закону. Цей Закон визначає поря­док створення, діяльності, припинен­ня, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус.

Виконання акціонерними товари­ствами вимог Закону забезпечується засобами, передбаченими нормам За­кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопору­шення на ринку цінних паперів» від 25 грудня 2008 р. № 801-VI (набрав чинності 14 січня 2009 p.).

Проведення дематеріалізації акцій (переведення у бездокументарну фор­му), одним із етапів якої є відкриття рахунків у цінних паперах усім акціо­нерам, має бути завершено до 29 жовт­ня 2010 р. (ч. 2 ст. 20, п. 1 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення Закону).

З «Проблемами впровадження но­вацій корпоративного управління в практику українських компаній» оз­найомив учасників засідання дирек­тор юридичної компанії «В&С», кан­дидат юридичних наук О. Гарагонич. Він зауважив, що Закон України «Про акціонерні товариства», який увібрав у себе світову практику корпоратив­них відносин, розкриває великі мож­ливості акціонерних товариств, але водночас ставить низку питань, які не­обхідно вирішувати.

Важливим завданням при впровад­женні Закону є приведення внутріш­ніх документів акціонерних товариств у відповідність до норм чинного зако­нодавства. У зв´язку з цим нагальною є потреба розроблення типових стату­тів публічних та приватних акціонер­них товариств, положення про корпо­ративного секретаря, положення про інформативну політику акціонерного товариства та ін. На цю роботу обмаль часу, оскільки з ЗО квітня 2011 р. втра­тять чинність деякі статті Закону України «Про господарські товари­ства», де згадуються ЗАТ і ВАТ. Ком­панії, які не узгодять свої документи з новим актом, опиняться поза законом.

Іншою проблемою, з якою можуть зіткнутися існуючі ВАТ і ЗАТ, є вибір типу товариства. О. Гарагонич заува­жує, що «новий поділ акціонерних то­вариств за типами є однією з концеп­туальних новел Закону України «Про акціонерні товариства». Характерною ознакою приватних акціонерних това­риств є їх закритість від зовнішніх інвесторів — як дружніх, так і не­дружніх. З цим пов´язана і відсутність зобов´язань щодо розкриття значної кількості інформації, зокрема звіт­ності. При цьому приватне акціонерне товариство може прийняти рішення про свою публічність і вийти на ринок залучення капіталу».

Прийнятий Закон не зобов´язує ВАТ перереєстровуватися саме в публічне товариство, а ЗАТ — у приват­не. Вибір типу акціонерного товари­ства — справа добровільна, проте існу­ють обмеження щодо кількісного скла­ду. Кількісний склад акціонерів при­ватного акціонерного товариства не може перевищувати 100. Акціонерні товариства, де число акціонерів пере­вищує 100, будуть змушені до ЗО квітня 2011 р. трансформуватися на публічні.

О. Гарагонич також звернув увагу на те, що при перетворенні на публіч­не чи приватне акціонерне товариство доведеться водночас збільшувати розмір статутного капіталу, що спри­чинить додаткові витрати.

Акціонерним товариствам для виконання вимог Закону доведеться перейти виключно до бездокументарної форми існування акцій. Ця норма набирає чинності через два роки з дня опублікування цього Закону.

Впровадженню новацій корпора­тивного управління в практику ук­раїнських компаній заважатиме про­блема «мертвих душ» — міноритарних акціонерів, з якими втрачено зв´язок. Навіть якщо встановити особливий режим для акцій «мертвих душ», то що робити з іншим майном?

Слід звернути увагу і на питання про можливі санкції за невиконання вимог Закону. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів» від 25 груд­ня 2008 р. до КК України та інших за­конодавчих актів вносяться зміни, якими встановлюється кримінальна, адміністративна відповідальність за правопорушення на ринку цінних па­перів, а також штрафи у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян.

Наведеним не вичерпується перелік проблем, що виникають при впрова­дженні новацій корпоративного управ­ління в практику українських компаній.

У Рішеннях засідання Комітету підприємців ринку фінансових послуг Торгово-промислової палати України було висловлено ряд пропозицій, зок­рема: щодо спрощення процедури зміни організаційно-правової форми акціонерних товариств; тимчасового запровадження третього рівня лістингу для акціонерних товариств, що пе­ретворюються на публічні та приватні акціонерні товариства; розробки типо­вих і публічних акціонерних това­риств; внесення до ВР України проек­ту Закону, спрямованого на доопрацю­вання норм Закону України «Про акціонерні товариства», які регулю­ють відносини корпоративного уп­равління.