Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком кар´єрів залізорудних комбінатів

Зінченко О. А.

У статті розглянуто питання розробки організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком залізорудного кар´єру комбінату. Також розглянуто основні принципи і забезпечуючі елементи інноваційної політики залізорудного кар´єру комбінату. Приділено увагу класифікації і формуванню конкурентоспроможності на мікрорівні. Запропоновано інтегрований підхід щодо розробки і впровадження окремого інноваційного заходу на залізорудному кар´єрі комбінату. Розроблено укрупнену класифікацію інноваційних заходів на залізорудному кар´єрі

Постановка проблеми. Управління гірничо-збагачувальним комбінатом - це, в першу чергу, ефективне управління його структурними підрозділами.

Гірничо-збагачувальний комбінат є складним виробничо-господарським комплексом, кожний структурний підрозділ якого суттєво відрізняється:

1)змістом технологічного процесу;

2)умовами протікання технологічного процесу;

3)організацією виробництва та праці;

4)кінцевими результатами діяльності та ін.

Одним із найважливіших структурних підрозділів залізорудного комбінату є кар´єр. Кар´єр - це структурна одиниця з видобутку корисних копалин (у нашому випадку - залізної руди) відкритим способом. Кар´єри представляють собою сукупність виробіток, які оснащені буровими, виємочними та іншими машинами, розгалуженою мережею залізних та автомобільних доріг і відвалів для складування розкривних порід.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання управління інноваційним розвитком підприємств, а також питання формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами широко розглянуте в сучасних публікаціях вітчизняних та зарубіжних економістів. Однак питання розробки організаційно-економічного механізму управління інновацізацією кар´єрного виробництва досі залишається не цілком вивченим. Також актуальним є питання формування основних принципів та забезпечуючих елементів інноваційної політики залізорудних кар´єрів комбінатів.

Постановка завдання. Особлива значимість кар´єра в структурі комбінату зумовлена тим, що це - перша структурна одиниця в порядку здійснення загального виробничого процесу; і що саме тут відбуваються процеси із забезпечення доступу до залізної руди і формується той чи інший рівень якості рудної сировини (найважливіший чинник ефективної діяльності інших структурних підрозділів комбінату і визначення ціни кінцевих видів продукції: товарної залізної руди, концентрату, обкотишів, агломерату).

Управління інноваційним розвитком залізорудного кар´єру обумовлюється особливостями виробничого процесу в ньому. Особливостями кар´єрного виробництва є різноманітність гірничо-геологічних і гірничо-технічних факторів. Останні спонукають до застосування різної специфічної гірничої технології і техніки, що, в свою чергу, потребує відповідної системи організації і управління виробництвом. При застосуванні різних систем розробок і різного рівня техніки, технологій і організації не може бути рекомендована єдина для всіх умов система управління.

Управління кар´єрним виробництвом є, безумовно, складною системою і повинне бути гнучким і адаптованим до зміни об´єктивних умов розробки родовища і вибраних технологічних схем видобутку залізної руди. Важливим елементом цієї системи є підсистема управління інноваційним розвитком кар´єра.

Виклад основного матеріалу. Управління інноваційним розвитком структурного підрозділу (залізорудного кар´єру) можна визначити як діяльність, котра характеризується, в першу чергу, системністю і плановістю, і направлена на оцінку, впровадження і ефективне використання інновацій в підрозділі з метою забезпечення тактичної і стратегічної конкурентоспроможності підприємства (комбінату) в цілому. У зв´язку з цим нами рекомендується розглядати і досліджувати два основних рівня (і дві категорії) конкурентоспроможності на мікрорівні (рис. 1), які відрізняються між собою масштабністю, роллю і методами оцінювання.

 

Рис. 2. Основні принципи і забезпечуючі елементи інноваційної політики залізорудного кар´єру (ЗРК) комбінату

Так, конкурентоспроможність на мікрорівні складається з зовнішньої конкурентоспроможності та внутрішньої конкурентоспроможності. Зовнішня конкурентоспроможність являє собою конкурентоспроможність в цілому підприємства (комбінату).

Внутрішня конкурентоспроможність - це конкурентоспроможність структурних підрозділів, а саме: робочого місця, дільниці, структурної одиниці (цеху, кар´єру), функціонального відділу апарату управління та ін.

Управління інновацізацією кар´єрного виробництва потребує розробки відповідного організаційно-економічного механізму на рівні даного структурного підрозділу.

Відомо, що інноваційна політика підприємства є частиною його інвестиційної політики (остання є складовою його стратегії), і реалізація її здійснюється через організаційно-економічний механізм.

Основні складові інноваційної політики і схему організаційно-економічного механізму управління інновацізацією залізорудного кар´єру наведено відповідно на рис. 2 і рис. 3.

 

Рис. 3. Схема організаційно-економічного механізму (OEM) управління інноваційним розвитком (УІР) залізорудного кар´єру комбінату

 

Принципи інноваційної політики залізорудного кар´єру цілком залежать від головної мети і завдання інноваційної політики залізорудного кар´єру і гірничо-збагачувального комбінату в цілому. Основними принципами інноваційної політики залізорудного кар´єру є:

1)економічна ефективність;

2)системність і адаптованість;

3)конкурентоспроможність;

4)соціальність і екологічність.

Забезпечуючими елементами інноваційної політики залізорудного кар´єру, як видно із рис. 2, є аналіз рівня інновацізації залізорудних кар´єрів у конкурентів, аналіз стану інновацізації кар´єрного виробництва, аналіз гірничо-геологічних умов і систем розробок корисних копалин, оцінювання узгодженості з інноваційною політикою комбінату, формування і оцінювання заходів з системної інновацізації залізорудних кар´єрів, оцінювання узгодженості з інноваційною політикою комбінату, формування і оцінка джерел фінансування інноваційних заходів, розробка організаційно-економічного механізму управління інновацізацією залізорудних кар´єрів, оцінка узгодженості з планом розвитку залізорудних кар´єрів.

Для реалізації інноваційної політики залізорудного кар´єру комбінату нами розроблено організаційно-економічний механізм управління його інноваційним розвитком (див. рис. 3). Функціонування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком залізорудного кар´єру комбінату здійснюється у рамках стратегії і тактики управління інноваційним розвитком залізорудного кар´єру з дотриманням вимог нормативно-правової бази розвитку цього структурного підрозділу. Створення і функціонування механізму, що розглядається, потребує відповідного органу управління.

Організаційні та економічні засади управління інноваційним розвитком залізорудного кар´єру тісно взаємопов´язані зі стратегією і тактикою управління інноваційним розвитком кар´єру, органом управління, а також мають вплив на показники інновацізації кар´єрного виробництва.

Важливими елементами вищенаведеного механізму є об´єкти управління, заходи і етапи інновацізації залізорудного кар´єру, предмет управління, принципи і методи управління. Для прийняття відповідних управлінських рішень нами запропоновано застосовувати систему показників інновацізації кар´єрного виробництва, здійснювати моніторинг процесу інновацізації кар´єрного виробництва, і з урахуванням отриманих результатів здійснювати оцінку і коригування інноваційного розвитку залізорудного кар´єру як складової частини виконання інноваційної політики комбінату.

Серед забезпечуючих елементів інноваційної політики залізорудного кар´єру (див. рис. 2) пріоритетним є елемент, що пов´язаний з формуванням заходів з системної його інновацізації. Укрупнену класифікацію цих заходів представлено на рис. 4.

 

Рис. 4. Укрупнена класифікація інноваційних заходів на залізорудному кар´єрі

 

Організаційно-економічний механізм інновацізації кар´єрного виробництва потребує вирішення важливого організаційного питання, а саме - формування реально діючого органу управління цим процесом.

Важливою умовою ефективності організаційного забезпечення загального процесу інновацізації комбінату є інтегрованість і адаптованість підсистеми і органу управління цим процесом на залізорудному кар´єрі з системою і органом управління інноваційним розвитком в цілому по підприємству. Ефективність дотримання такої умови полягає в тому, що в такому разі:

1) забезпечується доведення управлінського рішення щодо інноваційного заходу до логічного результату (від вищого рівня господарювання безпосередньо до робочого місця);

2) гарантується підпорядкованість і відповідальність у виконанні рішень;

3) зменшується час на впровадження затвердженого інноваційного заходу і загальні управлінські витрати на його реалізацію.

Саме такий інтегрований підхід до організаційного забезпечення інновацізації комбінату і його структурного підрозділу (кар´єру) показано на рис.5.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, розробка організаційно-економічного механізму управління інновацізацією кар´єрного виробництва дозволить вирішити наступні важливі завдання:

1)виявити і усунути «вузькі місця» в процесі видобутку залізорудної сировини;

2)стабілізувати підтримання техніко-економічних пропорцій між структурними підрозділами гірничо-збагачувального комбінату, а саме між функціонуванням залізорудного кар´єру і збагачувальним та допоміжним виробництвом;

3)підвищення внутрішньої конкурентоспроможності залізорудного кар´єру;

4)забезпечення максимальної віддачі від інноваційних заходів на залізорудному кар´єрі;

5)підвищення соціального і екологічного рівнів виробництва;

6)забезпечення підвищення доходів робітників залізорудного кар´єру.

Приведені в роботі результати досліджень можуть бути використані в практичних цілях для подальших розвідок щодо розробки організаційних і економічних важелів управління процесом інноваційного розвитку на залізорудних кар´єрах Кривбасу, що будуть досліджені в наступних роботах.

 

Рис. 5. Загальна схема інтегрованого підходу щодо розробки і впровадження окремого інноваційного заходу на залізорудному кар´єрі комбінату

 

 

Список використаних джерел

1.Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004.

2.Василенко В. О., Шматько В. Г. Іноваційний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В. О. Василенко. - К.: Фенікс, 2003.

3.Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. - 2-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2001.

4.Данилюк М. О., Савич В. І. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.

5.Економіка підприємства: Підручник. - 2-ге вид., перероб. та доп. / За зал ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001.

6.Інноваційний розвиток економіки регіону//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Збірник. - Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2004.

7.Йохна М. А., Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - К.: Академія, 2005.

8.Организация, планирование и управление производством в горной промышленности. Учебник / Н. Я. Лобанов, Ф. Г. Грачёв, С. С. Лихтерман и др. - М.: Недра, 1989.

9.Теорія і практика сучасної економіки // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 15-17 вересня 2004 року / Відлов, ред. Хомяков Б. І. - Черкаси: ЧДТУ, 2004.

10.Цигилик 1.1., Кропельницька С. О., Мозіль О. І., Ткачук І. Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.