загрузка...

Методика розрахунку оцінки фінансової стійкості підприємства

Н. Ткаченко

У статті розглянуто структуру капіталу підприємства за джерелами утворення; на підставі балансу підприємства визначена оцінка фінансової стійкості підприємства за відповідними коефіцієнтами: концентрації власного капіталу, концентрації залученого капіталу; довгострокового залучення позикових коштів; фінансової залежності; маневреності власного капіталу; фінансової стабільності; співвідношення залучених і власних засобів; фінансового ліверджу; платоспроможності; рівня рентабельності власного капіталу.

На сучасному етапі розвитку економіки України значно підвищується роль фінансового стану підприємства, який характеризується розміщенням його коштів, джерел їх формування та фінансовою стійкістю.

У момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасниками) і являє собою вартість майна підприємства.

Коли підприємство ще не має зовнішньої заборгованості, початковий статутний капітал дорівнює активу балансу.

При використанні підприємством залучених коштів створюються борги (боргові зобов´язання). У цьому разі власний капітал підприємства визначається як різниця між активом (вартістю його майна) і борговими зобов´язаннями.

Власний капітал поділяється на:

•  статутний капітал (сума визначена в установчих документах);

•  додатковий капітал (нереєстрований), тобто додатково вкладений капітал, резервний капітал і нерозподілений прибуток (рисунок).

 

Підприємство, як правило, створюється з метою отримання прибутку, щоб чисті активи на кінець звітного періоду перевищували суму чистих активів на початок цього періоду після вилучення зобов´язань перед державним бюджетом, Пенсійним фондом, тобто будь-яких внесків власників протягом звітного періоду та будь-яких виплат.

Оцінка фінансової стійкості підприємства характеризується визначенням відповідних коефіцієнтів:

1) концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії);

2) концентрації залученого капіталу;

3) довгострокового залучення позикових коштів;

4)фінансової залежності;

5)маневреності власного капіталу;

6)фінансової стабільності;

7)співвідношення залучених і власних засобів;

8)фінансового ліверджу;

9)платоспроможності;

10)рівня рентабельності власного капіталу.

Для визначення оцінки фінансової стійкості підприємства необхідно користуватися даними фінансової звітності — Балансу (ф. № 1) і Звіту про фінансові результати (ф. № 2).

У розрахунках використані звітні дані хлібозаводу за станом на 1 квітня 2001 р. (таблиця).

Таблиця

БАЛАНС хлібозаводу на 1 квітня 2001 р., тис.грн.

(форма № 1)

Розділ

АКТИВ

Код рядка

Сума

Розділ

ПАСИВ

Код рядка

Сума


І

Необоротні активи

 

 

І

Власний капітал

 

 


 

Нематеріальні активи

010

26,9

 

Статутний капітал

300

597,4


 

Незавершене будівництво

020

44,5

 

Інший додатковий капітал

330

4994,0


 

Основні засоби (залікова вартість)

030

7041,5

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

92,3


 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

35,9


 

Усього за розд. І

380

5683,7


 

Усього за розд. І

080

7148,8

II

Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 


II

Оборотні активи

 

 

 

Усього за розд. II

430


 

Грошові кошти в національній валюті

230

240,7

III

Довгострокові зобов´язання

 

 


 

Інші оборотні активи

250

80,0

 

Усього за розд. ІІІ

480


 

Усього за розд. II

260

2189,2

IV

Поточні зобов´язання

 

 


III

Витрати майбутніх періодів

270

18,9

 

Усього за розд. IV

620

3673,2


 

 

 

 

V

Доходи майбутніх періодів

630


 

БАЛАНС

280

9356,9

 

БАЛАНС

640

9356,3


Для визначення вищевказаних коефіцієнтів користуємось кодами рядків і відповідними сумами статей активу і пасиву Балансу хлібозаводу.

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії Ка) визначається відношенням власного капіталу до балансової вартості господарських засобів. За даними таблиці він дорівнює 0,6.

За нормативом Ка > 0,5, тому фактичні дані хлібозаводу відповідають нормативу. Коефіцієнт автономії у розмірі 0,6 підтверджує забезпеченість власним капіталом на 60 % наявності господарських засобів підприємства (активів).

2. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу КЗ визначається відношенням суми залученого капіталу до загальної суми господарських засобів. Він дорівнює 0,4.

За нормативом КЗ

3. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів КД.З. визначається відношенням довгострокових зобов´язань до суми довгострокових зобов´язань і власного капіталу. У нашому прикладі він дорівнює 0. Отже, на підприємстві довгострокові залучення позикових коштів відсутні.

4. Коефіцієнт фінансової залежності КФ.З. визначається відношенням суми господарських засобів до власного капіталу. Він дорівнює 1,6.

За нормативом КФ.З.  

5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу КМ.В.К. визначається відношенням власних оборотних засобів за мінусом суми поточних зобов´язань до власного капіталу. У нашому прикладі КМ.В.К. = - 0,3.

Одержаний коефіцієнт маневреності власного капіталу (- 0,3) підтверджує, що власних оборотних активів у підприємстві недостатньо для маневреності власного капіталу.

6. Коефіцієнт фінансової стабільності КФ.С. визначається відношенням власного капіталу до позикових коштів. Він становить 1,5.

Норматив КФ.С = 1. Одержаний фактичний коефіцієнт (1,5) підтверджує фінансову стабільність підприємства. Власний капітал перевищує на 50 % позикові кошти.

7. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних засобів КСП визначається відношенням суми залученого капіталу і поточних зобов´язань до власного капіталу і дорівнює 0,6.

Норматив КСП

8. Показник фінансового ліверджу КФ.Л визначається відношенням довгострокових зобов´язань до власного капіталу. У нашому прикладі він дорівнює 0.

Отже, довгострокові зобов´язання на хлібозаводі відсутні.

9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ка.л визначається відношенням грошових коштів та їх еквівалентів у національній валюті та в іноземній валюті до суми поточних зобов´язань і становить 0,09.

Норматив Ка.л > 0,2-0,3.

Платоспроможність хлібозаводу щодо поточних зобов´язань у грошових коштах та їх еквівалентах по відношенню до поточних зобов´язань становить 9 %.

Поточні зобов´язання згідно із Балансом (ф. 1), у тому числі короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов´язаннями, векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, а також поточні зобов´язання за розрахунками з одержаних авансів з бюджетом, позабюджетних платежів, зі страхування, оплати праці, з учасниками, внутрішніх розрахунків, інші поточні зобов´язання, тобто всього за розділом IV пасиву балансу дорівнюють 3673,2 тис. грн.

10. Рівень рентабельності власного капіталу Кр.р визначається відношенням балансового прибутку до акціонерного капіталу і становить 0,19.

Одержаний коефіцієнт підтверджує, що рентабельність власного капіталу дорівнює 19 %.

У проведенні дослідження розрахунку фінансової стійкості підприємства мають бути зацікавлені керівники самого підприємства для встановлення повної картини ефективності використання як власного, так і залученого капіталу, а також для прийняття відповідних рішень щодо поліпшення оцінки фінансової стійкості підприємства.