загрузка...

Правова доктрина: методологія та онтологія

ВАРГА Ч.

Теоретично обґрунтована мотивація залишила свій слід у правовій доктрині та розвивається через методичний процес, за якого доктринальне вивчення права перешкоджає праву у дії, оскільки вона переводить право, яке позитивно побудоване послідовним структуру- ванням слів, у певний вид єдиної концептуальної системи. Тому вона залишається здебільшого результатом історичного впливу. її новизна — це позичена логічність, що є необачним само по собі. В якості реконструкції, що надає логічне додаткове значення предмету, який не міститься у ньому з самого початку, також це можливо через випадковість варіантів, які конкурують один з одним. її мета — встановити послідовність дедуктивних похідних, для того щоб гарантувати визначеність праву. У результаті, у впорядкуванні без концептуалізації (наприклад у англосаксонському праві) доктрині немає місця. В європейській історії континентальна традиція простежується у зміні концепції права від ius до lex, що втілюється у позитивних текстах. Доктрина є метаструктурою, що надає їм логіку.

1. Правова доктрина у науково-теоретичній перспективі

Доктринальне тлумачення норм права є не науковим напрямом, а певною мірою пошуком, і результатом такого пошуку є формулювання власне доктрини.

Навряд чи можна знайти більш вимогливе проголошення різних можливих проявів права, ніж те, що зроблене з урахуванням різноманіття «мови права». Відповідно, з одного боку, є право, а з другого — застосування права, і між ними знаходиться доктринальне тлумачення норм права та юриспруденція з їх відповідними мовами. Іншими словами, ми маємо право в книгах, матеріал книг із нормативністю, що випливає з його дійсної позитивації, і ми також маємо право у дії, що складається з серії узагальнень на основі колишнього у вигляді актуальних рішень для перетворення позитивних правил на практичну реальність у межах соціального розуміння остаточної примусової сили закону в суспільстві. Останній як втілення очікуваного, таким чином, також є реальністю, тоді як він продовжує представляти своєрідну нормативність, а також здатний створювати нормативні ефекти побічно. У галузі права, логічно кажучи, між і над цим немає нічого іншого, ніж просто слова (слова-дії), які використовуються, щоб представляти та керувати ними в дискурсі поводження з ними та їх обробки, що формує метасистему шляхом їх переформулювання на вищому системному рівні. Насправді сама мета проведення цього дискурсу полягає саме в цій метасистемі: виявити і створити — в межах догматичного підходу — зміст, що, як вважається, прихований за авторитетно виявленими номінальними формами права; зміст, який може бути витлумачено як організовану узгоджену систему з допомогою інструментів лінгвістично-логічного аналізу. Метою такої концентрації на створенні ряду наукових повторних подань є визначення «суттєвих» кореляцій у словесних проявах влади права зі своїм феноменальним вираженням.

Важливо розуміти, що право і його застосування тут розуміються як два різні компоненти, які доповнюють або конкурують один з одним. Відповідно, ці два компоненти повинні бути досліджені як частини єдиної та інтегрованої системи.

Все це означає, що доктринальне тлумачення норм права теж є, на відміну від належної академічної сфери, власне практичною дією. Це частина, розширення, завершення, і збільшення практики, яка розглядає — штучно — незалежно від певної текстової форми, право як втілення самого права, викликаючи всі правові (ius) аспекти з викладеного у тексті закону (lex), тим самим розглядаючи останній як відправну точку всіх починань і теоретичних розробок, тобто всіх рефлексивних інтелектуальних проявів у законі. Усвідомлюючи помилковий характер будь-якої текстової форми, правознавці намагаються робити мовно-логічні проекції (разом із системною інтерпретацією) на такі тексти, і тим самим вони неминуче також проводять їх критичний аналіз, підвищують чіткість внутрішніх передумов, вирішують приховані суперечності, заповнюють очевидні прогалини і розшифровують значення (або у вузькому сенсі дають професійне тлумачення) їхніх термінів і понять разом з єдиною логікою, а потім створюють когерентну логічну систему на основі, і як кінцевий результат всіх зазначених вище процесів, вони відіграють роль у розвитку права, в його своєчасному завершенні.

Більшість наших великих оперативних систем (наші заводи, мости, гідроелектростанції, як і наші комп’ютерні потужності) колись були розроблені науковими талантами, тим не менше, пов’язані з ними результати не є предметом науки, а в кращому випадку мають суто практичне застосування, що виникає внаслідок об’єднання науки і деяких результатів інших форм людського розуміння. Відповідно, доктринальне тлумачення норм права не лише «когнітивно визнає», а надає складнішу, лінгвістично- логічно організовану, і тим самим більш високого рівня форму зовнішнім проявам, які в іншому випадку мають сенс лише внутрішньо, і пов’язані з його певним довільним зовнішнім оформленням. Отже, кожен результат доктрини може бути перевіреним чи сфальсифікованим. Ми повинні зробити наше навколишнє середовище придатним для життя, очистити наші речі, і це знак ретельної практики та гарної практичності.

Таким чином, розвиток правової доктрини є практичним кроком у напрямку констатованого позитивізмом геометричного співвідношення «право — ідеал», яке оминає просте визначення права, що в усіх його пробних формах залишається умовним. Іноді, звичайно, цей процес може бути більш жорстким, проте не може досягти такого ступеня кореляції, еквівалентності та системної узгодженості або аксіоматичної суворості [2], які за самою своєю природою виключають можливість інших видів (ре)конструкції.

2. Процес просування концептуалізації

Таким чином, коли ми концептуалізуємо наявний мовний матеріал за принципом певної правової системності, ми фактично створюємо певний таксономічний локус/локуси, що складається з того, що являє/являють собою в основному випадкове слово/слова, яке використовується/використовуються через відсутність кращого способу комунікації. Проте цей спосіб формування таксономічних одиниць потенційно підлягає постійним змінам і руху, оскільки відповідь на запитання про те, що і де (на якому рівні), стає в результаті демаркаційним пунктом (тобто таксономічним ідентифікатором) і зумовлюється, серед інших речей, певною внутрішньою динамікою та залежить від певних коливань; і питання про те, що буде функціонувати як саме те, що буде визначене всім контекстом системи (наприклад, проста функціональність того, що може використовуватися як правило або принцип, або те, як ті самі слова, що використовуються в різних галузях, дійсно можуть мати різні значення) [3]. Аналогічним чином, саме вся система зазнає потенційного ризику у результаті концептуального поділу, класифікації, категоризації, ієрархізації в результаті розумових операцій. Тим не менше, це не той випадок, коли просто слова перетворюються на поняття*, а потім надалі зазнають маніпуляцій у межах певного логічного ланцюга; в основі питання лежить швидше те, що все це може служити в якості будівельних блоків і фундаментів для метасистеми, властивості якої будуть визначені за допомогою їх інтеграції у цю метасистему. Крім того, саме така метасистема є більш умовною; відповідно, вона потенційно може бути різною (по-різному виконуватися і тлумачитися), хоча й базується на тому самому матеріалі.

Це, звичайно, занадто спрощений підхід, якщо уявимо біполярне існування, де на одному кінці є «речі мови», одягнені в її певну форму в будь-який момент часу, а на іншому кінці — правова доктрина як своєрідне перевдягання минулого в мантію «юридичної таксономії». Проте насправді вони можуть бути зображені як плинні хвилі, що завжди розташовуються на протилежних полюсах своєрідного «бачення буття». Як тільки у нас є «право», його перше аналітичне розуміння призводить до появи певної «доктрини», і як тільки це розуміння переноситься в догматичну сферу, його перше практичне застосування, у свою чергу, також сприяє утворенню багатої юридичної якості. Отже, незалежно від виявленого просування, це право і його догматична складова виявляються взаємно зумовленими. Роблячи свій вибір за наявності альтернативи, вибираючи відповідно до уподобань, приймаючи одну з кількох різних (конкуруючих) концептуалізацій, і вибираючи певну технічну процедуру понад іншою, це завжди збільшує випадковість певного доктринального варіанту; водночас, незважаючи на одні й ті самі ознаки, більш широкий контекст політичних зусиль, спрямованих на право чи громадський порядок-ідеали, що проявляється у праві, може також повторно утверджувати догматичні домовленості на вищому таксономічному рівні.

Однак така протидіюча хвилеподібна динаміка, що утворюється між правом і його доктриною, не тільки виступає як постійно діюча релятивістська сила, яка робить право залежним від доктрини і навпаки, а також запобігає утворенню такого статичного стану, при якому не може бути будь-якого розумного обговорення системної незмінності, фіксованого стану сталості, або навіть певної кінцевої лінгвістично-логічної еквівалентності. Таким чином, ми можемо звертатися лише до системного характеру фактичного стану або його герметичності. Незалежно від того, яких великих успіхів континентальне цивільне право (набір правил, що стають нормативними також через свою доктрину шляхом повторного встановлення як сфери взаємозалежних норм) досягло на шляху відокремлення від традицій класичного римського права, щось подібне в результаті сталося в англосаксонському загальному праві, де метод розрізнення у прецедентному праві може призвести до переосмислення повідомлення, яке може бути розшифроване при переоцінці у світлі будь-якого по-новому представленого конкретного випадку. Точніше, тлумачення права суддею («проголошення, що таке право») завжди зумовлюється в кожному конкретному випадку оцінкою попередніх рішень, коли фактична судова оцінка фактів може змінити повідомлення, представлене за допомогою прецедентів.

Отже, доктрина, з одного боку, виконує обіцянку повноти, а з другого — завжди має минущий характер, тому що в будь-який момент часу знаходиться лише в стані розвитку. Незалежно від ступеня завершеності її концептуальної структури щодо вирішення конкретних практичних проблем, вона як і раніше проявляється у випадкових відповідях; і це теж відповідно означає, що — подібно до англійського права — вона надає лише приклади, і з самого початку передує очікуванням вичерпної повноти. Інакше кажучи, вона має відкриту текстуру, оскільки несе потенціал того, що «це також могло бути інакше», навіть якщо це ще не трапилося або вже не може стати чимось іншим. Однак, з тієї ж причини, і це є іншим полюсом подвійної природи доктрини, у будь-який час вона стверджує, що кінцева і остаточна (самозачинення) у своєму певному стані, хоча, ймовірно, вона може відкритися вже на наступний день, вона може бути незмінною назавжди як, власне, вічність.

Нарешті, є ще один фактор системності юридичної доктрини. Зокрема, навіть її відносна сталість є лише питанням реконструкції, функції вибраної точки зору. Ймовірно, можна знайти фіксовані структурні точки у системі, що несе обіцянку залишитися незмінною з часом тільки за умови, що ми ототожнюємо корінь сталості в її логічній природі як системну аксіому. Тим не менше, колись — так само, як з теологіями, побудованими на одкровеннях, які є моделями для дослідження доктринального тлумачення норм права [5], — починаючи пошук декодування, розуміння або осмислення поза авторитетністю священного тексту [6], ми повинні визнати, що стикаємося з прогресивним ланцюгом розвитку.

3. Ідеальність проти практичності у правовій системності

Якщо ми щось розуміємо, це розуміння може лише випливати з того факту, що ми вже маємо здатність інтелектуально підкорити предмет нашого теоретичного дослідження за допомогою категоризації та класифікації, тобто шляхом його порівняння з чимось вже розтлумаченим і таким, що піддається відносній ідентифікації та диференціації. Або, з одного боку, ми маємо інтелектуальний facultas опрацювати, а з другого боку, ми володіємо результатами попередньої обробки (як експерименту). Отже, ми вже маємо певний ступінь рутинної (і значною мірою також підтвердженої) практики, на основі якої таке compara- tio може бути здійснене досить ефективно.

Завжди існують теоретичні можливості, але право не є і не може бути ідеалістично досконалою, завершеною і замкнутою системою, оскільки саме право є практичною дією, відповіддю, даною на конкретні проблеми, і, таким чином, зразковим утворенням, що створюється шляхом нормативного приписування перспективних цілей ретроспективним основам. Коли мудреці розмірковували над всебічним описом світу з точки зору законів природи, вони могли постулювати передбачуване існування «математичного значення» усередині системи як чогось, що неминуче випливає з їхнього всебічного вивчення природи економічних процесів. Однак оскільки вони також швидко це визнали, ніякий великий ступінь розуміння не є реальним через постійно мінливе розташування нескінченної кількості гравців та інших відповідних чинників, які повинні зробити систему занадто складною для людського розуміння, щоб бути на рівні (відповідно, це може пізнати тільки Бог [7]). Хоча вони і справді взяли на себе завдання зробити спробу реалізувати своєрідний ідеал, вони також погодилися з передбачувано неминучою поразкою їхніх зусиль, спрямованих на безпосередню реалізацію цього завдання. Відповідно, навряд чи ми можемо зробити більше в будь-якому конкретному випадку, ніж прагнути до наступного завдання, намагаючись таким чином надати сенс нашій присутності тут, на цій планеті.

4. Концептуалізація, систематизація, догматизація

Римське право в основному «проросло» з італійського «насіння», і його поширення протягом століть мало результатом розробку двох основоположних понять на європейському континенті, а також дало змогу встановити, що ідеальне ius походить від lex і тому неявно містить обидва компоненти.

Перше і найголовніше те, що постулює законодавець, є власне право, всеохоплююче, вичерпне та ексклюзивне. Це загальне ментальне ядро, на яке покладалися на самому початку, коли почала розвиватися європейська доктрина про джерела права, в межах якої законодавчий акт постулювання права слід розглядати як джерело права. Використовуючи онтичну термінологію, у континентальній традиції право проявляється шляхом цього; а з гносеологічної позиції це дає відправну точку для відповіді на всі запитання стосовно права. Саме на основі цього виникає ідея, яка є виключною для applicatio iuris у континентальному праві: право є чимось штучно створеним, що відчувається фізично, об’єктивується і є окремою сутністю, яка є чинною сама по собі і яка у випадку застосування трансформується, щоб бути корисною для похідного продукту, підготовленого суддею для прийняття рішення щодо констатації факту. Це яскраво контрастує з англосаксонською моделлю, яка (на відміну від кінця республіканського та імперського періодів) черпає натхнення з римських моделей, що з’явилися раніше, здатна лише засвідчити наявність права шляхом індивідуальної актуалізації ідеалу правосуддя через рішення судді, «оголошуючи» пошук, щоб знайти a posteriori the dikaion — найбільш слушне, чесне і справедливе рішення в конкретній ситуації, щоб завершитися досягненням.

По-друге, континентальна традиція вбачає у праві повідомлення, яке вже досягло певного рівня узагальнення, досвід прийняття попередніх рішень, які мали форму regolas, що — якщо об’єктивована — може керувати, уніфікувати і вказати шлях до заздалегідь встановлених і передбачуваних каналів, будь-якої процедури, що здійснюється в ім’я закону. Відповідно, закон є зразком майбутніх рішень, сформульованих у твердженнях загального характеру. Все це, на відміну від англосаксонського сприйняття, яке не бачить більше, ніж те, що проявляється як право, як особливий у кожному конкретному випадку і типовий прояв, який — якщо б ми або будь-хто інший повинні були сприймати певний випадок по-іншому, ніж головуючий суддя, — так само міг би бути іншим. Таким чином, континентальне правотворення (Rechtssetzung) завжди діє у певному вакуумі, оскільки кожного разу, коли творення права (creation du droit) входить до сфери legis latio, коли закон з’являється на тому місці, де раніше був порожній простір, — все це контрастує з англосаксонським менталітетом, де навіть можлива професіоналізація законотворчої діяльності та її перетворення в промислових масштабах виробництва не призводить до будь-якої завершеності «права» (у розумінні остаточності, округлості або виконання), а в кращому випадку лише дає приклад: просто проливає (згадує, маніфестує) зразкове і вельми похвальне світло на меншу частину того, що, як передбачається, коли-небудь існувало в якості закону за ним, через випадковий судовий акт його іменування в результаті.

Концептуалізація закону, тобто розробка та трактування мовних елементів, які описують правові відносини групами понять як компоненти логічно зведених конструкцій, організованих у певний послідовно розташований загальний набір, щоб нарощувати свою системність, буде досягнута в такому розумінні права, яке вичерпно втілене її поняттями загального характеру, і як результат розумових операцій з текстами самого права при його поновленні на метарівні, що інтелектуально зведений на цій основі. З зазначеного безпосередньо випливає, що юридична доктрина тільки формується, може бути сформована і насправді формується там, де закон проявляється у вигляді текстової об’єктивації; відповідно, всі процедури, які здійснюються в ім’я закону, повинні бути засновані на формальних мовно-логічних операціях обробки текстів. Кожного разу, коли сучасний ідеал правопорядку поширюється за межі простої (формальної) якості текстової відповідності — через просто фактичну відсутність такої текстуальності (як в англосаксонській традиції), або тому, що текст встановлює заздалегідь необхідну додаткову вимогу особистої етичної переконаності в синхронізації або спрямованості на виконання заданих значень, отриманих на основі того, що трансцендентальна сила виявляє власне текст (як у класичних єврейському або ісламському праві) — немає (і не може бути) жодної юридичної доктрини. У загальному праві, наприклад, використання на основі судової оцінки схожих прецедентів залежить від особливостей конкретних справ; а типові випадки, що фактично використовуються як приклади для посилань, є набором непов’язаних між собою унікальних обставин, серед яких ніщо не зв’язує їх разом у формальному сенсі, відповідно, між ними теж немає жодного логічного зв’язку.

Саме тому доктринальне тлумачення норм права є типово континентальним продуктом Середньовіччя та раннього Нового часу в Європі. Воно утворюється подібно до того, як, починаючи з XV ст., у Болоньї наші предки отримали римське право відповідно до сучасного наукового ідеалу та консек- венціалізму співвідношення «порядок — ідеал». Цей по суті аксіоматичний ідеальний порядок відповідно до методології геометрії та математики безперервно культивували протягом століть, що призвело до утворення таких ґрунтовних вторинних постулатів у науковій аналітичній роботі, що проводилася навколо (і вище) фактичних первинних постулатів права, які в ранній Новий час, коли була проведена правова кодифікація національних держав, мали на меті встановити зв’язок конкретно між правом, а також його застосуванням і науковою обробкою, та інтерпретацією тих постульованих кодів національних законів.

5. Норми і принципи права

Право базується на нормах, які, проте, ніколи не є ексклюзивними за законом, хоча до цього часу незмінно залишаються основною формою встановлення права. Та обставина, що методи прийняття рішень, які ґрунтуються на принципах, та окремі методи, засновані на справедливості, здається, у наш час є конкуруючими напрямами, це просто ознака тактики боротьби за владу, тобто за те, як досягти переваги; оскільки це задіє вже наявний потенціал, щоб використовувати його для побудови під час перебудови, відповідно до цих desiderata в межах своєї досяжності. її елементи були відомі з найдавніших часів: посилання на значення, застереження, що означають для співтовариства зміст загального блага та інтересу і громадської безпеки, винесення судового рішення відповідно до висновку або отриманого на основі невизначено гнучких правових понять.

Однак доктрина сучасних основних напрямів не є новою і не пропонує жодної альтернативи. Це, мабуть, її радикальний стиль, що нагадує бойову тривогу і робить її на перший погляд незвичною, оскільки вона залишається спільним елементом того, що за законом остаточний результат рішень у результаті визначається самим законом. Якщо з точки зору процедурних варіантів вона не перетворюється на альтернативу призначення арбітражу поза форумом, вона навіть не поширюється на сферу інших неоднорідностей, що протиставляються її власній «чітко правовій» [8]. Навіть її потенційно невизначена природа не є чимось іншим, ніж визначено невизначене [нім. bestimmte Unbestimmtheit], як описує Дж. Лукач [9, 720], наповнення змістом, що у сфері права дається як виняткові повноваження судді, призначеного для вирішення певної справи, разом із відповідним розсудом.

6. Теоретичні та соціально-філософські перспективи

Ми знаємо з лінгвістики, що спеціалізовані мови, які використовують жаргони навіть у найбільш гомогенізованих сферах, кореняться в загальному використанні мови, і скрізь, де вони досягають граничного питання, вони запозичують з останніх. Незважаючи на теоретичну універсальність і самодостатню обґрунтованість його логіко-математичного інструментарію, зусилля, спрямовані на створення чистої та єдиної мови науки, були марними [10]. Або, говорячи мовою лінгвістики, право є право, воно не зводиться до чого-небудь іншого, тому воно не може бути замінене будь-якою іншою заявою стосовно права. Відповідно, все, що побудоване на праві, знаходиться на метарівні по відношенню до нього. Проте, як було зроблено висновок пізніше, паралельно з правом (на яке можна посилатися цілком законно) ще три пов’язані з правом неоднорідності ґрунтуються на повсякденній гетерогенності через складні та безперервні (невіддільні) взаємини щодо їх відповідних мов:

звичайна мова

мова права

мова

юридичної практики

мова доктринального тлумачення норм права

мова юриспруденції

звичайна мова

По відношенню до закону юридична практика знаходиться на метарівні, подібно до того, як вона працює в чинних посиланнях, у той час як встановлено, що авторитетні практики закону здатні переписати те, що заявлено лише для застосування. Доктринальне тлумачення норм права знаходиться в такому самому становищі, і юриспруденція, так би мовити, спостерігає все це на відстані. Всі ці чотири компоненти, з одного боку, впливають на один одного, а з другого — всі вони знаходяться в середовищі буденної мови, стимулюючи її та стимулюючись нею в той же час.

Якщо дійсним є те, що на фундаменті, що простягається від звичайної мови до мови юриспруденції, є чотири частково і відносно розділених (через постійну самостійну регомонізацію) рівні метасистем, то навіть якщо це справедливо тільки для інтелектуальної реконструкції у символізації, заснованій на мові, це дозволяє зробити припущення про деякі види різних «способів існування» правового явища з «соціально-онтологічними відмінностями» як системними двійниками [11].

Я довго розмірковував над тим, щоб запропонувати існування конкуруючих компонентів права*. При цьому ми стикаємося з лякаючою складністю закону, навряд чи підтримуваною соціальною вагою, а загальна мережа посередників**, які є юридично дисциплінованими і соціально стандартизованими, постійно відтворюється та управляється переважно відокремленими блоками у секторі, призначеному для права шляхом поділу праці в суспільстві. Деякі надзвичайно точні емоційні висновки, зроблені в результаті останніх міркувань, дозволяють соціальній онтології права далі розвивати його основи.

Як відомо, розділені сектори (хоча і працюють разом) у суспільному поділі праці, в той же час відокремлені один від одного (хоча і працюють разом), повинні виробляти і постійно відтворюють межі розуміння, які означають рух вперед в якості посередницького середовища, і в цій якості будуть значною мірою незалежними від усіх окремих визначень. Крім того, це крок вперед в якості такого фактора, як друга реальність, створеного людиною на основі ієрархічних структур, які спочатку були впроваджені в реальність, що має яскраво виражену можливість ефективно направляти розуміння права в належні штучно утворені напрями і попередньо визначені групи.

Те, що в результаті тут відбувається, навряд чи є чимось іншим, крім проектування, що дистанціюється шляхом матеріалізації (як відчужується у матеріалізовану об’єктивність), те, що насправді є ми самі. Замість самостворю- ваної надійності людської практики, що є самовідтворюваною на рівні суспільства, ми переносимо наше прагнення до безпеки в концептуалізовані конструкції, в логіку і таксономію, і з цим, у результаті, у метафізичний вимір. Таким чином, навряд чи можемо вийти за межі того, що вже було описане як психоаналітична проекція [13], задоволення потреб наших найбільш людських і, відповідно, цілком незнищенних вроджених атавізмів, які будуть переносити наше прагнення до влади в подальший комплекс, у світ зі штучними істотами, яких ми постійно створюємо. Зазначене вище, навіть якщо воно розглядається в сенсі наукової реконструкції, означатиме демістифікацію ідола, і водночас, саме у своїй дуальності, — є необхідністю. Саме тому право взагалі утворюється, оскільки саме такі та подібні причини призвели до того, що людство створило так звану другу природу, щоб оточити себе, про що свідчать, зокрема, доктрини.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

1. Wroblewski В. Jezyk prawny і prawniczy (Krakow 1948) v+184.

2. Varga Cs. The Quest for Formalism in Law: Ideals of Systemicity and Axiomatisability between Utopianism and Heuristic Assertion. Acta Juridica Hungarica 50 (2009) 1, 1-30 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.akademiai.com/content/k7264206g254078j (in shortened version: Heuristic Value of the Axiomatic Model in Law’ in Auf dem Weg zur Idee der Gerechtigkeit Gedenkschrift fiir Ilmar Tammelo, hrsg. Raimund Jakob, Lothar Philipps, Erich Schweighofer & Csaba Varga (Munster, etc.: Lit Verlag, 2009), 119-126).

3. Varga Cs. Structures in Legal Systems : Artificiality, Relativity, and Interdependency of Structuring Elements in a Practical (Hermeneutical) Context. Acta Juridica Hungarica 43 (2002) 3-4, 219-232 [Електронний ресурс]. —(as well as in La structure des systemes juridiques [Collection des rapports, XVIe Congres de l’Academie intemationale de droit compare, Brisbane 2002] dir. Olivier Moreteau & Jacques Vanderlinden (Bruxelles: Bruylant, 2003), 291-300).

4. Varga Cs. Differing Mentalities of Civil Law and Common Law? The Issue of Logic in Law. Порівняльно- правові дослідження [Kyiv] 2009/1, 29-35 [abstract: Разные ментальности романо-германского и англо-американского права? К вопросу о логике в праве, 193-194]

5. Kraft J. Uber das methodische Verhaltnis der Jurisprudenz zur Theologie. Revue intemationale de la theorie du droit 3 (1928-29), 52-56 & On the Methodical Relationship between Jurisprudence and Theology trans. Neil Duxbury Law and Critique 4 (March, 1993) 1,117-123.

6. Varga Cs. Legal Traditions? In Search for Families and Cultures of Law in Legal Theory Legal Positivism and Conceptual Analysis : Proceedings of the 22nd IVR World Congress Granada 2005, I, ed. Jose Juan Moreso (Stuttgart, 2007), 181-193

7. Luis de Molina. De iustitia et iure (Cuenca 1593 & Tomi sex : Coloniae Agrippinae 1613), tomus II, dispo- sitio 347, 3 as well as Johannes de Lugo Disputationum de iustitia et iure Tomus secundus (Lyon 1642), dispositio 26, sectio 4, 40.

8. SelznickPh. The Sociology of Law in International Encyclopedia of the Social Sciences 9, ed. David L. Sills (New York, 1968), 50-59.

9. Lukacs G. Asthetik I (Berlin, 1963).

10. Gottlob Frege [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://plato,stanford.edu/entries/frege

11. Varga Cs. The Place of Law in Lukacs World Concept (Budapest: Akademiai Kiado 1985 [reprint 1993])

12. Varga Cs. Anthropological Jurisprudence? Leopold Pospisil and the Comparative Study of Legal Cultures’ in Law in East and West On the Occasion of the 30th Anniversary of the Institute of Comparative Law, Waseda University, ed. Institute of Comparative Law, Waseda University (Tokyo, 1988), 265-285 («Law», or «More or Less Legal»? Acta Juridica Hungarica 34 (1992) 3-4, 139-146); cf. also Pokol B. The Concept of Law The Multi-layered Legal System (Budapest, 2001) 152. Frank J. Law and the Modem Mind [1930] (Garden City, New York, 1963) xxxv+404